top of page

Zwrot VAT w terminie 25 dni - nowe zasady potwierdzania zapłaty należności od 1 września 2019 r.


Co do zasady, czynnemu podatnikowi VAT przysługuje zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Termin ten można jednak skrócić. Ustawodawca przewidział bowiem możliwość otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji. Zwrot w terminie przyspieszonym może być dokonany na rachunek VAT (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków) bądź na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK (po spełnieniu szeregu ustawowych warunków). W niniejszym artykule odnosimy się do zwrotu VAT na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.


W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 września 2019 r. zmianie uległ jeden z warunków zwrotu VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. - urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:


1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty VAT nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:


a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,


b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł (np. z faktur niezapłaconych),


c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego (z tytułu importu towarów) i zostały przez podatnika zapłacone,


d) importu towarów rozliczanego w deklaracji podatkowej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,


2) kwota podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,


3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a),


4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:


a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,


b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.


Aby uzyskać zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, potwierdzenie zapłaty należności podatnik musi złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.


Przypominamy, że zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ww. przepisu, podatnik musiał złożyć dokumenty potwierdzające zapłatę, ale nie było wskazanego terminu na dokonanie tej czynności.


Zmieniony art. 87 ust. 6 ustawy o VAT obowiązuje od 1 września 2019 r. Tym samym podatnik ubiegający się o zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, wynikający z deklaracji VAT-7 za sierpień 2019 r. (składanej we wrześniu br.), powinien w dniu złożenia tej deklaracji złożyć także potwierdzenie zapłaty należności wynikających z faktur ujętych w deklaracji VAT, dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem ww. rachunku, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym.


W przypadku niedotrzymania terminu na złożenie tego potwierdzenia urząd skarbowy najprawdopodobniej odmówi zwrotu VAT w terminie 25 dni - jeden z warunków zwrotu VAT w terminie przyspieszonym nie zostanie bowiem spełniony.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page