top of page

Zmiany w zasadach wykreślania z rejestru VAT


Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT. Będzie tak m.in., gdy podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem, lub dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa KAS.


Ponadto, na mocy art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, wykreśleniu podlega podatnik, który m.in. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył ich za 3 kolejne miesiące lub za kwartał, lub składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.


Wykreślenia podatnika z rejestru z powodu nieskładania deklaracji nie stosuje się, jeśli w wyniku wezwania przez naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.


Podkreślić należy, że od 1 września 2019 r. wykreślenie z rejestru podatników VAT nastąpi też w przypadku, gdy podatnik nie złoży deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące lub kwartał (przed nowelizacją okres ten wynosił 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały). Na mocy przepisu przejściowego (art. 14 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw), nowych przepisów art. 96 ust. 9a nie stosuje się do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 września 2019 r.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page