top of page

Zmiany w ryczałcie od prywatnego najmu w 2019 r.


Nadchodzący rok 2019 przynosi istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego, w tym płaconego przez osoby fizyczne. Zmiany dotkną m.in. parających się prywatnym najmem. Te akurat należy ocenić pozytywnie. Niestety wynajmujący niższych podatków nie zapłacą.


Przypomnijmy, uzyskujący przychody z umów najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą, mogą opodatkować je w dwojaki sposób: skalą podatkową bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Jeden podatnik wybiera tylko jedną formę opodatkowania dla takich dochodów. Nie może zatem przykładowo przychodu z wynajmu jednego mieszkania opodatkować skalą, a z drugiego ryczałtem ewidencjonowanym (w ramach jednego źródła przychodów).

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania po nowemu


Do tej pory decydując się na ryczałt ewidencjonowany, trzeba było o tym fakcie zawiadomić fiskusa na piśmie w określonym terminie. W razie braku zawiadomienia, podatek był liczony wg skali. Zgłaszało się też wybór skali podatkowej przy przejściu z ryczałtu ewidencjonowanego.


Zgodnie z obecnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, wybór zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów z najmu następuje poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów z najmu w trakcie roku, nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z tego tytułu. Gdy przychód taki wystąpi dopiero w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku podatkowego.

Nie ma przy tym ustawowego wzoru takiego oświadczenia. Na ogół poszczególne urzędy skarbowe wypracowały w tym zakresie własne formularze.


Poczynając od 1 stycznia 2019 r. o wybranej formie opodatkowania podatnik będzie decydował oraz zawiadamiał fiskusa poprzez dokonanie pierwszej wpłaty na podatek dochodowy.


Znowelizowany art. 9 ust. 4 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym wskazuje, że w przypadku osiągania przychodów z prywatnego najmu/dzierżawy, za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania rocznego.


Odpowiednie zmiany nastąpiły w związku z tym także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto przy tym jednak podkreślić, że z ustaw podatkowych znikną przepisy regulujące zasady obowiązywania takich oświadczeń w latach następnych. W rezultacie forma opodatkowania przychodów z najmu od 2019 r. będzie wybierana na każdy rok na nowo, poprzez zapłatę pierwszego podatku z odpowiednim tytułem.

W formie pisemnej nadal trzeba będzie jednak zawiadamiać fiskusa o wyborze opodatkowania przychodów z najmu tylko przez jednego z małżonków (bądź rezygnacji z takiej możliwości). Zmienia się tutaj jednak termin złożenia zawiadomienia. Do tej pory oświadczenie należało złożyć do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów trakcie roku – w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu. Od nowego roku oświadczenie należy składać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego. W takim samym terminie wcześniejsze oświadczenie będzie można też odwołać. Wystarczy, że oświadczenie (lub odwołanie) takie podpisze tylko jeden z małżonków.


Podpisanie oświadczenia lub zawiadomienia przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Znika ewidencja przychodów


W obecnym stanie prawnym uzyskujący przychody z prywatnego najmu nie muszą prowadzić ewidencji przychodów ale pod warunkiem, że wartość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Jeżeli zatem dla przykładu umowa najmu będzie ustna, ewidencję przychodu należało obowiązkowo zaprowadzić.

W przyszłym roku obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów przy najmie prywatnym zostaje w pełni zniesiony bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.

Limit 100.000 zł zostaje


Niestety bez zmian pozostały przepisy w zakresie stawek stosowanych w przypadku opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem. Nadal przychody takie do kwoty 100.000 w skali roku będą opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu, a ich nadwyżka ponad wskazany limit stawką 12,5% stawką ryczałtu (dla małżonków limit jest wspólny, nawet jeżeli istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa).

Niemniej ryczałt ewidencjonowany może tutaj zyskać na popularności w przyszłym roku. A wszystko przez to, że przychody opodatkowane ryczałtem, w tym uzyskiwane z prywatnego najmu, nie są brane pod uwagę przy liczeniu nowej daniny solidarnościowej.


7 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page