top of page

Zmiany dotyczące sprawozdań finansowych podatników CIT


Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi zmiana zasad przekazywania, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych podatników CIT, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Ich sprawozdanie będzie musiało być sporządzone, co do zasady, w postaci ustrukturyzowanej, a następnie przekazane do Szefa KAS.


Krajowy Rejestr Sądowy składa się w szczególności z rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń (...) podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem SP ZOZ (art. 50 ustawy o KRS).


W rejestrze przedsiębiorców wpisywane są wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych (art. 40 pkt 2-5a ustawy o KRS). Regulacja ta nie ma zastosowania do podmiotów wpisanych tylko do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...) - art. 53a ustawy o KRS. Zasady te korespondują z regulacjami ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym wymienione w nim dokumenty finansowe. Jednak z art. 80 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji (i innych podmiotów wymienionych w tym przepisie), jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy (w tym m.in. art. 69 ustawy o rachunkowości).


Podmioty inne niż przedsiębiorcy


Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców (oprócz SP ZOZ), nie podlegają obowiązkowi składania do KRS sprawozdań finansowych. Natomiast SP ZOZ, chociaż nie jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców, gdy podejmie działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi sporządzania i składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Tak wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z dnia 28 lutego 2018 r. na pytania naszego Wydawnictwa.


Obowiązki wobec administracji skarbowej


Jednostki będące podatnikami CIT inne niż przedsiębiorcy z KRS muszą we własnym zakresie przekazywać sprawozdanie finansowe administracji skarbowej. Kwestię tę reguluje art. 27 ust. 2 ustawy o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.). W świetle jego obecnego brzmienia jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS (np. fundacje, stowarzyszenia), będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzają sprawozdania finansowe w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej i składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a nie do Szefa KAS.


Zmiany od 1 stycznia 2020 r.


Od 1 stycznia 2020 r. art. 27 ust. 2 ustawy o pdop będzie stanowić, że podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania. Przywołane regulacje ustawy o rachunkowości dotyczą obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego w postaci ustrukturyzowanej (art. 45 ust. 1g), ewentualnie zasad, jakie dotyczą sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR. One muszą mieć postać ustrukturyzowaną, jeżeli struktura logiczna oraz format zostaną udostępnione w BIP na stronie internetowej Ministra Finansów (art. 45 ust. 1h).


Na mocy nowego art. 27 ust. 2b ustawy o pdop Szef KAS przekazane mu sprawozdania finansowe będzie udostępniał naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.


Nowe regulacje (tj. art. 27 ust. 2 i 2b ustawy o pdop) będą stosowane do sprawozdań finansowych przekazywanych od dnia 1 stycznia 2020 r. (art. 8 ustawy nowelizującej, tj. ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2019 r. poz. 1978).


Cel zmian


Omawiana zmiana ma na celu wprowadzenie jednolitego traktowania podatników CIT oraz PIT. Ci ostatni obecnie składają ustrukturyzowane sprawozdania finansowe do Szefa KAS. Ministerstwo Finansów w przypadku sprawozdań ustrukturyzowanych wspiera ich tworzenie, oferując darmowe narzędzie ułatwiające wypełnienie tego obowiązku. Zmiana polega więc na wprowadzeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku składania ustrukturyzowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page