top of page

Uwolnienie środków z rachunku VAT zwolnione z opłaty skarbowej - od 1 listopada 2019 r.


Mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) polega na rozdzieleniu płatności za zakupione towary/usługi w ten sposób, że zapłata:


* kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na tzw. rachunek VAT,

* całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo rozliczana jest w inny sposób.


Podatnik może przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT m.in. na zapłatę kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktur otrzymanych od kontrahentów z tytułu zakupu towarów/usług, na zapłatę zobowiązania w podatku VAT, a od 1 listopada br. - także na zapłatę PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS.


Natomiast w przypadku ewentualnego nagromadzenia się środków na rachunku VAT istnieje możliwość wnioskowania o ich uwolnienie. Zgodnie bowiem z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT, na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.


We wniosku o przekazanie środków z rachunku VAT podatnik musi określić wysokość środków, jaka ma zostać przekazana z rachunku VAT na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Wniosek ten podlega weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego, który w terminie 60 dni od jego otrzymania, w drodze postanowienia, wyraża zgodę na przekazanie środków i wskazuje ostateczną wysokość tych środków. Informację o wydanym w tej sprawie postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego przekazuje bankowi albo SKOK, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. W określonych okolicznościach naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.


Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.), zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 zł (patrz: część I.17 załącznika do ww. ustawy). W związku z powyższym, naczelnicy urzędów skarbowych żądali uiszczenia opłaty skarbowej w ww. wysokości w przypadku wniosków o przekazanie środków z rachunku VAT. W wyniku nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, od 1 listopada 2019 r. zgoda na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT (wydana na podstawie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT), zwolniona jest z opłaty skarbowej. Zmiana w powyższym zakresie została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page