top of page

Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!


Firmy, które w 2018 r. osiągnęły przychód o równowartości co najmniej 5 mln euro, przechodzą z początkiem przyszłego roku z obecnego do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. O tej zmianie trzeba poinformować obecny urząd skarbowy. Termin dopełnienia formalności upływa 15 października 2019 r.


Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują podmioty o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Zalicza się do nich m.in. firmy osiągające wielomilionowe przychody. Mowa o osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Kryterium przychodu ustala się zasadniczo na podstawie sprawozdania finansowego. Jeżeli jest to niemożliwe, jako wysokość przychodu przyjmuje się jego kwotę wynikającą z rocznego zeznania podatkowego CIT. W przypadku gdy przychodu nie można określić ani na podstawie sprawozdania finansowego, ani zeznania podatkowego CIT, pod uwagę bierze się wielkość dokonanej dostawy towarów i świadczenia usług ustaloną na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego. Chodzi o wielkość netto obejmującą: dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.


Przejście z dniem 1 stycznia 2019 r. do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego dotyczy podatników, którzy wymagany przychód uzyskali na podstawie danych za 2018 r. Równowartość w walucie polskiej 5 mln euro na koniec 2018 r. to kwota 21.500.000 zł (według kursu euro NBP z dnia 31 grudnia 2018 r.: 4,3000 zł/euro). Podatnik przechodzący do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego musi o zmianie poinformować obecny urząd skarbowy (właściwy miejscowo). Zawiadomienie należy złożyć na piśmie do 15 października 2019 r.


Spadek przychodów poniżej wymaganego limitu utrzymujący się przez 2 kolejne lata podatkowe powoduje wyłączenie z kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Konsekwencją jest przejście do urzędu skarbowego właściwego miejscowo z początkiem drugiego roku następującego po upływie tych dwóch lat. Z dniem 1 stycznia 2019 r. taka zmiana czeka podmioty, które nie osiągnęły wymaganego przychodu w 2017 r. i 2018 r. Pisemne zawiadomienie o zmianie trzeba złożyć w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym do 15 października 2019 r.

5 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page