top of page

Sankcja za brak przeglądu technicznego kasy


Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani m. in. zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Wynika to z art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Jak wskazano w tym przepisie, podatnik jest zobowiązany zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Generalnie obowiązkowego przeglądu technicznego kas dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.


Obowiązek kontrolowania terminowego wykonania przeglądu kasy spoczywa na jej użytkowniku. W związku z tym podatnik, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, naraża się na konsekwencje finansowe. W art. 111 ust. 6 ustawy o VAT określono, że jeśli podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do przeglądu technicznego przez właściwy serwis, zobowiązany jest do zwrotu odliczonej lub otrzymanej z urzędu kwoty wydatkowanej na zakup tej kasy rejestrującej. Przy czym, jeśli od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania do dnia stwierdzenia braku przeglądu kasy minął 3-letni okres, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, oraz podatnik w tym czasie dokonywał, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obowiązkowych przeglądów technicznych kasy przez właściwy serwis, nie jest zobowiązany do zwrotu kwoty wydatkowanej na jej zakup. Tak więc obecnie po upływie omawianego okresu na przegląd kasy fiskalnej przepisy o VAT żadnych sankcji nie przewidują.


Z uwagi na dość częste niedopełnianie przez podatników obowiązkowego przeglądu technicznego kas, ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2019 r., wprowadza dodatkowo przepis mający działanie prewencyjne. Jak będzie wynikało z nowo dodanego ust. 6ka art. 111 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.


Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy rejestrującej. Karę pieniężną będzie się uiszczać bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Gazeta Podatkowa - Aleksandra Węgielska

6 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page