top of page

Rozliczenie wydatków na spotkania integracyjne dla podwykonawców i członków ich rodzin


Interpretacja organu podatkowego


Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD.


Spółka (wnioskodawca) działa w branży automatyzacji procesów produkcyjnych. Swoje usługi świadczy za pomocą pracowników oraz podwykonawców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze w ramach umów zlecenia. Spółka organizuje dobrowolne spotkania firmowe, w szczególności w formie pikników rodzinnych, wigilii, balu karnawałowego. Podczas wigilii prezes spółki dokonuje podsumowania kończącego się roku.


W celu podtrzymywania dobrych, partnerskich i biznesowych relacji zaprasza do uczestnictwa w tych spotkaniach również podwykonawców. Zaproszenie ich ma na celu m.in. uzgodnienie nowych planów współpracy, podsumowanie zrealizowanych wspólnie projektów w ostatnim czasie, ogólną troskę o dobre relacje biznesowe, gdyż zespoły pracujące nad danym projektem w spółce składają się zarówno z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umów zlecenia. Ze względu na dualizm form zatrudniania szeroko rozumianego personelu firmy, spotkania mają również charakter integracyjny.


Spółka powzięła wątpliwość, czy koszty organizacji spotkań w części przypadającej na członków rodzin pracowników, podwykonawców i członków ich rodzin stanowią w spółce koszty uzyskania przychodów?

Organ podatkowy odnosząc się do tych wątpliwości, wyjaśnił, że wydatki poniesione na organizację spotkań firmowych w części przypadającej na rodziny pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop. Wymienione wydatki związane są niewątpliwie z prowadzoną działalnością podatnika i mają na celu zintegrowanie załogi zakładu, dlatego też pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i mogą mieć wpływ na wielkość osiąganych przez wnioskodawcę przychodów. Takie świadczenia na rzecz rodzin pracowników budują pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i członkami zarządu spółki, jako przedstawicielami pracodawcy, zwiększają zaangażowanie pracowników oraz wzmacniają ich lojalność wobec pracodawcy, a także mają działanie motywujące i wpływające na jakość, wydajność oraz efektywność pracy, co dalej przekłada się na wysokość uzyskiwanych przychodów.


Powołany organ odnosząc się natomiast do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją spotkań firmowych w części przypadającej na podwykonawców spółki współpracujących z nią na podstawie umów zlecenia oraz rodzin tych podwykonawców, wskazał, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę na rzecz tych osób nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe, gdyż z tymi osobami łączą go powiązania biznesowe. Dlatego też nie można uznać, że ich uczestnictwo w spotkaniach firmowych (jako spotkaniach integracyjnych) wpłynie na zwiększenie przychodów wnioskodawcy, bądź zabezpieczenie ich źródła. Ponadto osoby te są wobec wnioskodawcy podmiotami zewnętrznymi, a w stosunku do takich podmiotów podejmuje się działania o charakterze reprezentacyjnym. Umowa cywilnoprawna zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego. Tym samym, wydatki poniesione przez wnioskodawcę na organizację spotkań firmowych w zakresie dotyczącym podwykonawców spółki współpracujących z nią na podstawie umów zlecenia oraz rodzin wymienionych podwykonawców na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page