top of page

Opodatkowanie różnymi stawkami działek objętych jedną księgą wieczystą


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 21 listopada 2018 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.674.2018.3.IK rozstrzygnął, czy sprzedaż działek objętych jedną księgą wieczystą powinna być opodatkowana jedną stawką podatkową podatku VAT.


Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Powiat, reprezentowany przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczył na sprzedaż nieruchomość Skarbu Państwa oznaczoną numerami działek: 16/1, 17/1, 44/3 usytuowaną w S. Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy prowadzi jedną księgę wieczystą. Działki przeznaczone są w planie zagospodarowania odpowiednio:

- 44/3 symbol R- tereny otwarte;

- 16/1 symbol R- tereny otwarte, oraz w części P- tereny obiektów produkcyjnych;

- 17/1 symbol P- tereny obiektów produkcyjnych.

Powyższe działki mają zostać zbyte w ramach jednej transakcji na rzecz przedsiębiorstwa.


Powiat zadał następujące pytania, czy ze względu na to, iż część nieruchomości (w tym przypadku jako nieruchomość traktuje się całość z uwagi na fakt, iż wszystkie trzy działki mają wspólną księgę wieczystą - w myśl zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”) ozn. nr działki 16/1 znajduje się na terenie, który oznaczono w planie symbolem P- tereny produkcyjne, jak również 17/1 - jako objęta w całości tym symbolem, winna być rozpatrzona w sposób kompleksowy i w związku z tym wszystkie działki wchodzące w jej skład należy potraktować zgodnie z przepisami o VAT, jako towar w całości obciążony podatkiem wg. stawki właściwej dla jego dostawy?

Zdaniem Powiatu wszystkie 3 działki objęte postępowaniem zmierzającym do sprzedaży należy potraktować integralnie, jako jedną nieruchomość.


W związku z powyższym ze względu na to, iż zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego część działek objęta jest symbolem R - tereny otwarte, nieruchomość w całości winna zostać zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Powiatu za nieprawidłowe. Organ wyjaśnił, że przedmiotem dostawy będą wyodrębnione geodezyjnie działki gruntu. Stąd należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową.


Tym samym w sytuacji sprzedaży działek, nawet w przypadku, gdy są one objęte jedną księgą wieczystą, zbycie to na gruncie przepisów podatkowych należy rozpatrywać oddzielnie w odniesieniu do każdej z tych działek. Określenie stawki, bądź zwolnienia nie może być rozszerzane na całą nieruchomość, lecz winno być przyporządkowane do działki lub części działki, która spełnia warunki wynikające z przepisów uprawniające do stosowania preferencji. Uwzględniając powyższe, objęta jedną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek odrębnie lub części tych działek.


W ocenie organu podatkowego każdą z ww. działek (część działki) w celu opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy rozpatrywać oddzielnie.

Zatem dostawa działki o nr 44/3, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nie jest przeznaczona pod zabudowę, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Natomiast dostawa działki nr 17/1, z uwagi na fakt, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod zabudowę nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Dostawa tej działki również nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, bowiem działka ta nie była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.


Dostawa ww. działki nr 17/1, która jest przeznaczona pod zabudowę, będzie podlega opodatkowaniu wg podstawowej tj. 23% stawki podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.


Przechodząc do kwestii opodatkowania dostawy działki nr 16/1, należy zauważyć, że działka ta w części jest przeznaczona pod zabudowę, w części zaś nie jest przeznaczona pod zabudowę. Działka nr 16/1 również nie była wykorzystywana przez Powiat do żadnej działalności.


Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje na możliwość oddzielnego opodatkowania jednej czynności. W wyroku z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05 Talarce Beach Caravan Sales Ltd. stwierdzono, że jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej.


Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się na terenach przeznaczonych oraz nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dostawa tej części działki nr 16/1, która nie stanowi terenów budowlanych, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.


Natomiast dostawa części działki nr 16/1, która stanowi teren przeznaczony pod zabudowę, nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, nie wykorzystywał jej pod żadną działalność, tym samym nie służyła ona wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. Zatem ww. część działki nr 16/1 będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.


Z powyższych względów organ podatkowy uznał stanowisko Powiatu za nieprawidłowe.


oprac.: Wojciech Zajączkowski KIP

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page