top of page

Od 1 września 2019 r. utrata prawa do zwolnienia z VAT przez sprzedawców części samochodowych


Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. 200.000 zł, podlegają zwolnieniu z VAT. Prawo do zwolnienia z VAT mają również podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).


Jednakże nie wszyscy podatnicy mają prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Z przywileju tego wyłączono podatników wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Od 1 września 2019 r. do grupy podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT dodano podmioty, które:


* dokonują dostaw:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27) maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28) - w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

- hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4). oraz

* świadczą usługi ściągania długów, w tym factoringu.


Uwaga


Utrata prawa do zwolnienia z VAT przy dostawie hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4) dotyczy zarówno sprzedaży internetowej, jak również stacjonarnej.


Jednocześnie należy zaznaczyć, że podatnik wykonujący jedną z ww. czynności zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R. Zdaniem redakcji, w zgłoszeniu tym w części C.1 podatnik zaznacza m.in. pozycję 35. Pozycja ta jest zakreślana bowiem przez podatnika, który utracił zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301).


Dodać również warto, że od 1 listopada 2019 r. ustawodawca nałożył nowe obowiązki na podatników VAT dokonujących sprzedaży towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, tj. m.in.:


* sprzedaży hurtowej części akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.31.1 - poz. 145 ww. załącznika),

* sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKWiU 45.32.1 - poz. 146 ww. załącznika),

* pozostałej sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.32.2 - poz. 147 ww. załącznika),

* sprzedaży hurtowej motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaży części i akcesoriów do motocykli (ex 45.40.10.0 - poz. 148 ww. załącznika),

* sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach - wyłącznie sprzedaży części i akcesoriów do motocykli (ex 45.40.20.0 - poz. 149 ww. załącznika),

* pozostałej sprzedaży detalicznej motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do motocykli.


Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (obecnie ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw) ww. podatnicy zobowiązani będą do oznaczania wyrazami: "mechanizm podzielonej płatności" faktur, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujących transakcje, których przedmiotem będą ww. towary. Zapłata należności wynikających z tych faktur za ww. towary będzie dokonywana przez ich nabywców w systemie podzielonej płatności (split payment).

6 wyświetleń0 komentarzy

Comentários


bottom of page