top of page

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - co do zasady - są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line. Obowiązkowa wymiana kas "starego" typu na kasy on-line odbywa się sukcesywnie.


Obowiązkiem stosowania kas on-line od 1 stycznia 2020 r. zostali objęci podatnicy:


* świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

* dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.


A zatem ww. podatnicy mogą stosować kasy "starego typu" najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Po tym terminie bezwzględnie są zobowiązani do stosowania kas on-line.


Uwaga

Podatnik realizując obowiązek wymiany kasy na kasę on-line ma prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Z ulgi tej może skorzystać także wówczas, gdy zainstaluje kasę on-line przed 1 stycznia 2020 r. (tj. przed terminem wskazanym w ustawie) i rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu.

Przysługująca kwota ulgi na zakup kasy on-line wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.


Pamiętać jednak należy, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy on-line lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki, które określone zostały w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, a mianowicie:


* rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,

* posiadać fakturę na zakup kasy on-line oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Z kolei sposób rozliczenia ulgi w deklaracji VAT określa § 3 rozporządzenia sprawie odliczeń.


Warto w tym miejscu również podkreślić, że podatnicy, którzy na mocy znowelizowanych przepisów ustawy o VAT zobowiązani są do wymiany kas na kasy on-line w ściśle określonych w ustawie terminach (art. 6 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach; Dz. U poz. 675) nie są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.


Przykład

Podatnik od marca 2017 r. świadczy usługi naprawy samochodów i stosuje kasę z elektronicznym zapisem kopii. Odliczył ulgę z tytułu jej zakupu. Podatnik ten, zgodnie z ustawą o VAT od 1 stycznia 2020 r. zobowiązany będzie prowadzić ewidencję przy użyciu kas on-line. W tym przypadku będzie mógł on wykazać ulgę na zakup kasy on-line, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń, w deklaracji składanej za okres, w którym faktycznie rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży na danej kasie. Nie będzie jednocześnie obowiązany do zwrotu wcześniej odliczonej kwoty ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy z elektronicznym zapisem kopii.


Nadmienić również warto, że od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas on-line będzie zobowiązana kolejna grupa podatników. Będą to podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw. Natomiast podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu kasy on-line będą musieli wdrożyć od 1 stycznia 2021 r.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page