top of page

Od 1 października 2020 r. nowe zasady ujmowania dokumentów sprzedaży w JPK_VAT


Jak już wielokrotnie informowaliśmy, począwszy od rozliczenia VAT za październik 2020 r., czynni podatnicy VAT - składający obecnie deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK_VAT - będą zobowiązani do sporządzania i przesyłania nowego pliku JPK_VAT, składającego się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej.


Wprowadzenie nowego JPK_VAT związane jest z pewnymi zmianami, do których podatnicy muszą się przygotować. Jedna z nich dotyczy zasad ujmowania w nowym JPK_VAT dokumentów sprzedaży. W niniejszym artykule odnosimy się do tej kwestii.


Zgodnie z ustawą o VAT, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) powinna być, co do zasady, ewidencjonowana w kasie rejestrującej (z możliwością skorzystania ze zwolnień z tego obowiązku - patrz: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Dz. U. poz. 2519). Natomiast sprzedaż na rzecz osób prowadzących działalność musi być udokumentowana poprzez wystawienie faktury. W praktyce zdarza się również, że podatnicy ewidencjonują w kasie rejestrującej całą sprzedaż, tj. zarówno sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jak i na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą. Takie działanie jest także dopuszczalne.


Czynni podatnicy VAT są obowiązani prowadzić ewidencję i przesyłać informację o niej w formie pliku JPK_VAT. W ewidencji VAT i w konsekwencji w pliku JPK_VAT należy ujmować odrębnie każdą fakturę wystawioną na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ujęcie każdej faktury pozwoli bowiem sprostać ustawowemu obowiązkowi, aby ewidencja VAT zawierała numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W ewidencji VAT i w JPK_VAT należy ujmować odrębnie także taką fakturę wystawioną na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która została wystawiona do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej. Przyjmuje się wówczas, że jeżeli do wystawienia faktury dojdzie przed wysłaniem informacji o ewidencji VAT w formie JPK_VAT, to należy tę fakturę wykazać w ewidencji VAT i o wynikające z niej wartości zmniejszyć okresowy raport fiskalny. Jeżeli wystawienie faktury nastąpi po wysłaniu JPK_VAT, wówczas należy dokonać korekty zapisów w ewidencji VAT oraz przesłać korektę pliku JPK_VAT z prawidłowymi danymi (fakturę dokumentującą tę transakcję należy bowiem ująć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy).


Natomiast sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, która ewidencjonowana jest w kasie rejestrującej, wykazywana jest w ewidencji VAT i w JPK_VAT na podstawie raportu fiskalnego. Wątpliwości pojawiały się w przypadku, gdy do sprzedaży paragonowej na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wystawiono fakturę. Powstało bowiem pytanie, czy w ewidencji VAT i w JPK_VAT należy wówczas ująć fakturę, czy raport fiskalny. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, wystawione do paragonów faktury na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, nie muszą być wprowadzane do JPK_VAT. Wystąpiliśmy jednak do Ministerstwa Finansów (dalej: MF) z prośbą o wyjaśnienie, czy w ewidencji VAT i w konsekwencji w JPK_VAT można dobrowolnie ujmować faktury wystawione do paragonów (dla osób prywatnych) oraz czy podatnicy ujmujący w ewidencji VAT takie faktury będą ponosili z tego tytułu jakiekolwiek negatywne konsekwencje i będą wzywani do składania wyjaśnień w związku ze złożonymi informacjami JPK_VAT. MF poinformowało, że zasadą jest, że podatnik w prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT nie powinien odrębnie księgować faktur wystawionych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Niemniej jednak w sytuacji, gdy wprowadzi taką fakturę do swojego rejestru i wykaże ją w przesłanym pliku JPK_VAT (wpisując w polu "numer kontrahenta" "BRAK"), to w takim przypadku nie zachodzi konieczność przesyłania korekty pliku JPK_VAT, a podatnik nie będzie wzywany do składania wyjaśnień w związku ze złożonym JPK_VAT. Podatnicy mogą zatem dobrowolnie ujmować w ewidencji VAT i JPK_VAT faktury wystawione do paragonów dla osób nieprowadzących działalności (zamiast raportu fiskalnego).


Nowe zasady ujmowania dokumentów sprzedaży w JPK_VAT od 1 października 2020 r.


Od 1 października 2020 r. zasady ujmowania w ewidencji VAT i w nowym JPK_VAT faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej ulegną zmianie.


Zgodnie z art. 109 ust. 3d ustawy o VAT - w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r. - faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będą ujmowane w ewidencji VAT prowadzonej przez czynnych podatników VAT, w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione. Faktury te nie będą zwiększały wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostaną ujęte w tej ewidencji.


Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że w ewidencji VAT (i w konsekwencji w JPK_VAT) trzeba będzie ujmować - na bieżąco - wszystkie faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej (zarówno wystawione dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prywatnych). W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wskazano jednak, że przepis ten ma na celu uniknięcie wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT.


źródło Gofin

27 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page