top of page

Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r.Rozporządzeniem tym określono nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M wraz z objaśnieniami do tych deklaracji (stanowią one załączniki do rozporządzenia). Zmiana wzorów ww. deklaracji związana jest m.in. z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności w wersji obligatoryjnej i obowiązkiem zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Celem wyodrębnienia podatników, którzy są do tego zobowiązani, w deklaracjach VAT dodano nowy znacznik będący informacją dla organu podatkowego o tego typu podatnikach.


Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Z tym dniem utraciło zaś moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w tej samej sprawie. Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M oraz objaśnień do tych deklaracji zaczną obowiązywać począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r., a deklaracji VAT-7K i objaśnień do niej - począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.


Ponadto, w Dzienniku Ustaw z 31 października 2019 r., pod poz. 2105, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzeniem tym określono nowy wzór deklaracji VAT-14 (stanowi on załącznik do tego rozporządzenia). Zmiana wzoru tej deklaracji ma na celu dostosowanie do zmian w zakresie pakietu paliwowego, tj. wskazania katalogu towarów objętych pakietem paliwowym wprost w ustawie o VAT.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Σχόλια


bottom of page