top of page

Możliwość sprzedaży samochodu w metodzie VAT-marża


Podatnik podatku od towarów i usług, który wykonuje w kraju wyłącznie czynności opodatkowane tym podatkiem, kupił w Polsce, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, używany samochód osobowy. Samochód ten stanowił dla niego towar handlowy.


Czy sprzedaż samochodu będzie mogła podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadzie VAT - marża?


Tak. Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.


Powyższe przepisy dotyczą m. in. dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od  wartości dodanej (art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy).

Samochody używane nadające się do dalszego użytku (w ich aktualnym stanie lub po naprawie) są, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, towarami używanymi i mogą podlegać opodatkowaniu na zasadzie VAT - marża.


Należy zauważyć, że jeżeli ww. podatnik nabył taki samochód od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu wykorzystywania tego samochodu w swojej firmie, np. jako środek trwały, to jego późniejsza sprzedaż prawdopodobnie nie będzie skutkowała koniecznością odprowadzenia podatku od takiej sprzedaży.

Jest to wynikiem tego, że w metodzie VAT – marża opodatkowaniu podlega właśnie marża, czyli różnica pomiędzy między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Jeżeli kwota nabycia była wyższa od kwoty sprzedaży, co najczęściej występuje, gdy podatnik sprzedaje towar, którego sam używał na własne potrzeby, wówczas podstawa opodatkowania będzie wynosiła 0 zł, a podatek do zapłaty nie wystąpi.


Przy sprzedaży konieczne będzie wystawienie faktury VAT – marża. Jednak w ostatecznym rozliczeniu podatek od takiej transakcji nie zostanie odprowadzony do budżetu państwa właśnie z uwagi na brak podstawy opodatkowania.


Dodatkowo należy podkreślić, że stosowanie procedury VAT - marża nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że podatnik może ale nie musi zastosować ww. zasady i zamiast nich może stosować ogólne zasady opodatkowania. Jednak w takiej, jak wskazana, sytuacji będzie to dla podatnika niekorzystne, bowiem nie wystąpi przy nabyciu podatek naliczony, natomiast wystąpi podatek należny przy sprzedaży.


źródło: mf.gov.pl

4 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page