top of page

MF wyda objaśnienia dotyczące amortyzacji samochodu osobowego


Ministerstwo Finansów planuje wydać oficjalne objaśnienia dotyczące nowych regulacji wprowadzonych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw z 23 października 2018 r.


Chodzi o konsekwencje podatkowe korzystania przez podatników z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności.


Business Centre Club przedstawił MF uwagi i propozycje w zakresie m. in. amortyzacji samochodu osobowego nabytego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 roku, wobec którego wciąż dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Ze względu na brak wyraźnego przepisu przejściowego, BCC proponuje aby w objaśnieniach Ministerstwo Finansów wprost wskazało, że nowe, wyższe limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych mają zastosowanie nie tylko do samochodów nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku, ale także do samochodów nabytych, przyjętych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie, w celu zachowania spójności w interpretacji przepisów, uniknięcia wątpliwości i niedopuszczenia do sytuacji, w której dwie podobne regulacje, dla których brak jest wyraźnego przepisu przejściowego byłyby stosowane w odmienny sposób, a także mając na względzie charakter i rozwój rynku leasingu i najmu samochodów, który mógłby zostać zahamowany przez nadmierne obciążenia podatkowe, BCC proponuje, aby w objaśnieniach resort finansów wskazał również, że podatnicy, których przedmiot działalności stanowi oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, uprawnieni są do pełnej amortyzacji samochodów dzierżawionych/wynajętych, a nabytych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 r.


Źródło: Business Centre Club

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page