top of page

„mechanizm podzielonej płatności” – czy konieczna jest zapłata z zastosowaniem MPP


Przedsiębiorca otrzymał fakturę na 9500 zł brutto, zawierającą adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Czy musi ją opłacić, stosując podzieloną płatność (MPP)?


Od 1.11.2019 stosowanie MPP jest obowiązkowe, jeżeli łącznie spełnionych zostanie 5 poniższych warunków (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT):


1) podatnik VAT otrzymał fakturę z wykazaną kwotą VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dostawą towarów/wykonaniem usługi,


2) faktura dokumentuje nabycie towarów/usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT albo kwota płacona przed dostawą/wykonaniem usługi dotyczy nabycia takich towarów/usług,


3) kwota należności na fakturze przekracza 15 tys. zł (brutto),


4) płatność nie następuje w drodze dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kc,


5) płatność nie wynika z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Oznaczenie faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” nie znalazło się w powyższym wyliczeniu. Fakt takiego oznaczenia (lub nieoznaczenia) faktury nie jest zatem istotny dla powstania obowiązku jej opłacenia z zastosowaniem MPP (inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o sankcję w podatku dochodowym polegającą na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych z naruszeniem obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem MPP, której warunkiem jest m.in. otrzymanie faktury oznaczonej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”).


Jeżeli choćby jeden z ww. pięciu warunków nie zostanie spełniony, nie istnieje obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP, nawet jeżeli otrzymano fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.


Tak właśnie jest w opisanym przypadku – kwota należności na fakturze wynosi 9500 zł, nie został zatem spełniony przynajmniej trzeci z wymienionych warunków, co oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacenia tej faktury z zastosowaniem MPP.


Na marginesie: otrzymanie faktury bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” nie musi oznaczać, że nie trzeba jej opłacić w tej formie. Przy łącznym spełnieniu ww. warunków konieczna jest zapłata faktury w formie MPP, mimo że sprzedawca nie umieścił na niej wymaganej adnotacji.

14 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page