top of page

Limity uprawniające do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r.


Stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.


Przeliczenia kwoty euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę tę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.

Zgodnie z tabelą nr 190/A/2019 z dnia 1 października 2019 r. kurs euro wynosił 4,3734 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi po zaokrągleniu:

1.200.000 euro × 4,3734 zł ≈ 5.248.000 zł.


Zatem limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. wynosić będzie 5.248.000 zł, natomiast do końca 2019 r. limit ten wynosi 5.135.000 zł.


W przypadku natomiast podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.


Wyliczenie limitu na rok 2020 po zaokrągleniu przedstawia się następująco:


45.000 euro × 4,3734 zł ≈ 197.000 zł.


Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2020 r. dla podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, będzie zatem wynosić 197.000 zł, natomiast do końca 2019 r. limit ten wynosi 193.000 zł.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page