top of page

Kto utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT?


Generalnie podatnicy rozliczają VAT za okresy miesięczne. Ustawodawca umożliwił jednak niektórym podatnikom rozliczanie podatku VAT za okresy kwartalne. Na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT mali podatnicy stosujący metodę kasową rozliczania podatku składają deklaracje VAT-7K za okresy kwartalne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.


Kwartalna metoda rozliczania VAT może być także stosowana przez małych podatników, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to musi być złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja.


Przy czym, na podstawie art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, z kwartalnego rozliczania VAT nie mogą korzystać mali podatnicy zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.


Do końca października 2019 r. z prawa do rozliczeń kwartalnych wyłączeni byli ponadto mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Wynikało to z art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.


Od 1 listopada 2019 r. brzmienie tego przepisu uległo zmianie i obecnie wyłączenie z prawa do kwartalnego rozliczania VAT dotyczy podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Podkreślić należy, że załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera 150 pozycji i w porównaniu do załącznika nr 13 został znacznie rozszerzony.


Oznacza to, że od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy rozliczający dotąd VAT za okresy kwartalne, po przekroczeniu limitu 50.000 zł utracili prawo do kwartalnego rozliczania VAT.


Wskazać należy, że na podstawie art. 11 ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) podatnicy, którzy od 1 listopada 2019 r. tracą prawo do kwartalnych rozliczeń VAT, składają deklaracje za okresy miesięczne dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page