top of page

Informacja o wysokości składek na ZUS w 2020 r.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informację z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. dla niektórych grup ubezpieczonych


GRUPA I


Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:


1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.


Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 780 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.).


Od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.


Za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:


152,26 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,

62,40 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,

19,11 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.


GRUPA II


Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:


1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,

2. twórcy i artyści,

3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty


oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.


Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3136,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).


Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wynosi 5227 zł.


Za miesiące styczeń - grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:


612,19 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,

250,90 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,

76,84 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.


GRUPA III


Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS”).

Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.


Ponadto:


1. O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.


Samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej składki na dany rok składkowy pozostali płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego:


1. co najmniej 10 ubezpieczonych i nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stopę procentową składki na to ubezpieczenie ustalają w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

2. nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalają w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.


Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.


Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych znajdziesz w poradniku „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”. Ponadto pomocy przy ustalaniu wysokości składki udzielają Oddziały Zakładu.


Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł.Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4 wyświetlenia0 komentarzy

Коментарі


bottom of page