top of page

Biała lista podatników VAT a koszty podatkowe


Ministerstwo Finansów wyjaśnia

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018) od 1 stycznia 2020 r. zaostrzeniu ulegną przepisy w zakresie obciążania kosztów podatkowych płatnościami wynikającymi z transakcji, która została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.


Obecnie przedsiębiorcy, na podstawie art. 19 ustawy - Prawo przedsiębiorców, zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i jednocześnie jednorazowa jej wartość przekracza 15.000 zł. Przedsiębiorcy, którzy uregulowania te naruszają, na podstawie art. 22p ustawy o pdof i odpowiednio art. 15d ustawy o pdop, nie mają możliwości obciążania kosztów podatkowych tą częścią płatności, którą uregulowali bez pośrednictwa rachunku płatniczego.


Od 1 stycznia 2020 r. w odniesieniu do transakcji zakupu zawieranych bez pośrednictwa rachunku bankowego przywołane przepisy będą funkcjonowały tak samo, gdy sprzedawca nie będzie podatnikiem VAT (art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof i art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop). Jeżeli jednak płatność zostanie dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT przelewem, ale na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów nazywanym białą listą podatników VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej została ona przelana na ten inny rachunek (art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop). Jeżeli przed dokonaniem zapłaty podatnik zaliczy do firmowych kosztów podatkowych koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji z czynnym podatnikiem VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż z wykazu, wówczas w tej części - w miesiącu, w którym zostanie zlecony przelew - zmniejszy koszty podatkowe, a w przypadku braku takiej możliwości - zwiększy przychody. Gdy jednak podatnik dokona zapłaty na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu we wskazanym wykazie i jednocześnie złoży w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, to wyłączenie to nie będzie miało do niego zastosowania.


W związku z nowelizacją pojawiła się wątpliwość w odniesieniu do transakcji, z których płatności wpływają na zagraniczny rachunek kontrahenta, którego nie ma na białej liście podatników VAT. Ministerstwo Finansów w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 23 sierpnia 2019 r. dla wyjaśnienia tej kwestii powołało się na znowelizowane brzmienie omawianych przepisów. Wskazało, że art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop odnoszą się tylko do sytuacji, w których płatności przelewem dokonywane są na rzecz dostawcy lub usługodawcy będącego podatnikiem VAT czynnym. W takim przypadku płatność powinna być zawsze dokonana na rachunek zawarty w wykazie. Stąd gdy kontrahent zagraniczny nie jest w Polsce zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, to płatności na jego rzecz dokonywane na zagraniczny rachunek bankowy będą mogły być kosztem na zasadach obecnie obowiązujących. Jeżeli jednak dokonał lub dokona on takiej rejestracji, to płatność wynikającą z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł należałoby rozliczać w kosztach podatkowych wyłącznie w warunkach wynikających z przywołanych przepisów, czyli jedynie wówczas, gdy dokonane zostały na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT.


7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page