top of page

BDO - część 2 - obowiązki importerów


Import produktów w opakowaniach z Chin


Import produktów w opakowaniach z Chin wiąże się z wieloma obowiązkami. Związane jest to z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Importerzy, którzy wprowadzają na terytorium Polski towary w opakowaniach, są zobowiązani do zapewnienia odzysku z odpadów opakowaniowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, muszą uiścić opłatę produktową (zwaną też opłatą recyklingową). W rzeczywistości opłata produktowa ma na celu zmotywowanie przedsiębiorców do zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Zamiast uiszczać opłatę, przedsiębiorcy mogą realizować obowiązek sposobami, które będą korzystniejsze dla środowiska, a także bardziej opłacalne finansowo. Wszyscy importerzy, którzy wprowadzają na teren Polski towary w opakowaniach są również zobowiązani do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).


Import produktów w opakowaniach z Chin – opłata produktowa


Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów oraz zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej możemy wyczytać w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst ustawy tutaj). Dowiemy się z niej, że importer ma obowiązek zapewnić odzysk, w tym przede wszystkim recykling, odpadów powstałych z opakowań produktów wprowadzonych na terytorium Polski. Jeśli się z tego nie wywiąże, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej.

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Warto zauważyć, że za importerów uważa się również tych przedsiębiorców, którzy dokonują importu na własne potrzeby.


W przypadku, gdy przedsiębiorca nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, uiszcza opłatę produktową. Opłata jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. Do tego samego dnia należy również złożyć w urzędzie marszałkowskim sprawozdanie OŚ-OP1 z informacjami na temat wysokości należnej opłaty produktowej oraz masie wprowadzonych opakowań. Nie wnosi się opłaty produktowej, jeśli jej łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.


Jak obliczyć wysokość opłaty produktowej?


Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Podstawę obliczenia opłaty stanowi masa produktów w kilogramach. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań.


Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. wynoszą:

Import produktów w opakowaniach z Chin – rejestracja w BDO


Na podstawie ustawy o odpadach, przedsiębiorcy zobowiązani są do rejestracji w internetowej bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Rejestr BDO został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska i jest prowadzony przez marszałków województw. Otwarty w 2018 roku system zastąpił dotychczasowy rejestr GIOŚ. Rejestracja w bazie danych dotyczy m.in. przedsiębiorców, którzy wprowadzają na teren Polski:


* produkty w opakowaniach i opakowania,

* sprzęt elektryczny i elektroniczny,

* baterie i akumulatory,

* opony i oleje.


Wraz z ustanowieniem obowiązku rejestracji w BDO, przedsiębiorcy, którzy sprowadzają z Chin produkty w opakowaniach, otrzymali również nowe obowiązki. Po rejestracji w bazie, każdy przedsiębiorca otrzymuje indywidualny numer rejestrowy. Numer ten należy umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, a więc na fakturach, paragonach, umowach. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne. Oprócz informacji o wprowadzanych do obiegu produktach w opakowaniach, w BDO znajdziemy też dane na temat osiąganych poziomów odzysku i recyklingu.


źródło: chinskiraport

1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments


bottom of page