top of page

Powrót do pracy przed prawomocnym wyrokiem


Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, może odwołać się od tego wypowiedzenia do sądu pracy. W odwołaniu (pozwie) może zgłosić roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie. Pierwsze ze wskazanych roszczeń - o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne - może być uwzględnione przez sąd tylko w przypadku, gdy wyrok zostanie wydany przed upływem wypowiedzenia. W przeciwnym razie sąd orzeka o przywróceniu do pracy lub o odszkodowaniu.


W praktyce sytuacje, w których rozstrzygnięcie sprawy przed sądem następuje przed upływem wypowiedzenia umowy o pracę, należą do rzadkości. W przeważającej większości rozpatrzenie odwołania od wypowiedzenia następuje już po jego upływie, kiedy stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Jednak tylko z sytuacją, w której sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, wiąże się możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudniania pracownika aż do prawomocnego wyroku. Stanowi tak art. 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, który uzależnia zastosowanie wskazanej regulacji od złożenia wniosku przez zainteresowanego pracownika. Jednak - jak już wspomniano - sytuacja przewidziana w tym przepisie nie występuje zbyt często, co w praktyce ogranicza możliwość wykorzystania go przez pracownika. Z tych względów przepis ten od 7 listopada 2019 r. ulegnie zmianie. Z tym dniem zasadniczo wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469). Ta obszerna nowelizacja przewiduje zmianę m.in. art. 4772 § 2 K.p.c. Od 7 listopada br. przepis ten umożliwi sądowi nałożenie na pracodawcę obowiązku zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania także w przypadku, gdy w I instancji orzeczono przywrócenie pracownika do pracy (a więc już po upływie wypowiedzenia).

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page