top of page

Podatek dochodowy w tarczy 2.0


Poza wieloma innymi rozwiązaniami ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), zwana tarczą 2.0, wprowadziła także korekty do obu ustaw o podatku dochodowym.

W pdof zmiany te dotyczą przekazywania przez urzędy skarbowe 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Zasadniczo w oparciu o uregulowania zawarte w art. 45c ustawy o pdof, przekazanie przez naczelnika urzędu skarbowego kwoty 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego następuje wyłącznie wtedy, gdy roczne zeznanie podatkowe osoby fizycznej lub składane przez emerytów i rencistów, których rozliczył organ rentowy, oświadczenia PIT-OP zostaną złożone w terminie przewidzianym dla złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii zostało w tym zakresie wprowadzone odrębne rozwiązanie dotyczące zeznań i oświadczeń PIT-OP złożonych w związku z rozliczeniem za 2019 r. Z dodanego do ustawy o pdof art. 52v ust. 1 wynika, że złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP za 2019 r. po dniu 30 kwietnia 2020 r., nie później jednak niż do dnia 1 czerwca 2020 r. oraz w przypadku korekty tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r., umożliwi przekazanie 1% na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego. Do kwot przekazywanych na podstawie wniosków złożonych po terminie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 52v ust. 1 ustawy o pdof, będą miały zastosowanie ogólne regulacje zawarte w art. 45c, na co wskazuje art. 52v ust. 2.

Jeżeli natomiast chodzi o ustawę o pdop, to dodany do niej art. 38n przewiduje, że podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej. Przepis ten ma zastosowanie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Jednocześnie w wyniku nowelizacji art. 31zx specustawy w sprawie COVID-19 przychody uzyskane przez przedsiębiorców z tytułu zwolnienia składkowego nie stanowią przychodu już nie tylko na gruncie pdof, ale również na gruncie pdop. Z kolei z dodanego do art. 15zzd ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 wynika, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców również nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o pdof oraz przepisów o pdop.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page