top of page

Określono wzór wniosku o Wiążącą Informację Stawkową


Od 1 listopada 2019 r. - w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania właściwej stawki VAT na sprzedawane towary/usługi - podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (dalej: WIS).


WIS jest wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Do uzyskania WIS uprawnieni są m.in. podatnicy posiadający NIP. W tym celu są oni zobowiązani złożyć wniosek (może on dotyczyć pojedynczego towaru lub usługi, albo towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu).

W Dzienniku Ustaw z 31 października 2019 r., pod poz. 2109, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Mocą tego rozporządzenia, określono wzór wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS-W) oraz wzór załącznika do tego wniosku (WIS-W/A). Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r.


Wniosek o wydanie WIS zawiera m.in.:


* imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, identyfikator podatkowy (NIP/PESEL) lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy (np. numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach),

* dane pełnomocników lub przedstawicieli wnioskodawcy,

* zakres wniosku:

- wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest towar, usługa czy towar/y i/lub usługa/i,

- podanie liczby towarów lub usług, których dotyczy wniosek,

- wskazanie, według jakiej klasyfikacji mają zostać sklasyfikowane towar lub usługa (CN, PKOB, PKWiU),

- proponowana przez wnioskodawcę klasyfikacja (choć nie jest to obowiązkowe), szczegółowy opis towaru/usługi,

- wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku, 

* informację dotyczącą posiadania przez wnioskodawcę - dla zakresu objętego wnioskiem - decyzji o Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej,

* informację dotyczącą opłaty należnej od wniosku - wysokość, dowód uiszczenia i sposób zwrotu nienależnej opłaty,

* oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia wyłączono zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych).

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page