top of page

Mikrorachunek podatkowy - zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r.


Do 31 grudnia 2019 r. podatnicy regulowali swoje zobowiązania w VAT, PIT i CIT na odrębne dla każdego podatku rachunki bankowe właściwych dla nich urzędów skarbowych. Przykładowo, płacąc zobowiązanie z tytułu VAT i PIT, podatnik musiał wykonać dwa przelewy na odrębne dla VAT i PIT rachunki bankowe właściwego dla niego urzędu skarbowego.


UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy mają obowiązek wpłacać VAT, PIT i CIT na indywidualny rachunek podatkowy, czyli na tzw. mikrorachunek podatkowy (patrz: art. 61b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).


Sprawdzanie numeru mikrorachunku podatkowego


Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić, korzystając z "generatora mikrorachunku podatkowego", zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl) lub można go otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Odnosząc się do identyfikatora umożliwiającego sprawdzenie mikrorachunku podatkowego, Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało, że należy podać:


PESEL - dotyczy osoby fizycznej, która:

- nie prowadzi działalności gospodarczej, lub

- nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT


NIP - dotyczy podmiotu, który:

- prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT, lub

- jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne.


Ponadto, MF ostrzegło, że należy poprawnie podać swój identyfikator podatkowy, gdyż każdy podmiot odpowiedzialny jest za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku. Nie należy także korzystać z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. MF podkreśliło, że wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego nie wiąże się z żadnymi kosztami.


Konstrukcja mikrorachunku podatkowego


Mikrorachunek podatkowy składa się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX,

gdzie:


LK oznacza liczbę kontrolną,

wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP), 

wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego (wskazuje na numer uzupełniający w NBP),

Y=1 w przypadku użycia jako identyfikatora PESEL,

Y=2 w przypadku użycia jako identyfikatora NIP,

po znaku Y podany jest PESEL lub NIP,

na kolejnych pozycjach są zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Zalety mikrorachunku podatkowego


Wprowadzenie mikrorachunku podatkowego ma zapewnić szybszą obsługę płatności (VAT, PIT, CIT). MF wskazało także, że szybciej będzie można otrzymać potrzebne zaświadczenie, np. o niezaleganiu w podatkach. Do innych zalet mikrorachunku podatkowego należy zaliczyć:


* wygodny i prosty sposób zapłaty VAT, PIT i CIT – na jeden, stały, indywidualny rachunek,

* brak zmiany mikrorachunku w przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby firmy,

* ograniczenie liczby omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.


Odpowiedzi na MF na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego


Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.giv.pl) zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące mikrorachunku podatkowego, z których wynika, że:


mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. płacony jest PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe, czyli odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia,


na mikrorachunek podatkowy należy dokonywać także zapłaty zobowiązania w PIT, CIT i VAT, które wynikają z korekt za wcześniejsze okresy, czyli sprzed 1 stycznia 2020 r. – w tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji,


nie można zrezygnować z używania mikrorachunku podatkowego i płacić PIT, CIT i VAT na rachunki stosowane do końca 2019 r.,


podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych,


zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR,


mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym; generator działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, więc można uzyskać mikrorachunek podatkowy w dowolnym momencie (również korzystając np. z telefonu lub tabletu); po wygenerowaniu mikrorachunku, można go wydrukować,


osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę (posługuje się NIP i PESEL), powinna używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera NIP ze względu na to, że prowadzi działalność gospodarczą; jeżeli jednak zdarzy się, że zrobi ona wpłatę na mikrorachunek z PESEL, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy (kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego),


każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP; jeśli jednak nadal czeka on na decyzję o jego przyznaniu, wówczas może wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego (zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych) – w przelewie powinien on podać numer dokumentu (np. paszportu, dowodu osobistego), aby urząd skarbowy mógł go zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę,


w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, podatek należy wpłacić na mikrorachunek osoby, która będzie wskazana w zeznaniu jako pierwsza,


opłacając zaliczki na podatek pracowników nie trzeba znać ich mikrorachunków podatkowych – należy je wpłacić sumarycznie na mikrorachunek podatkowy płatnika,


format wpłat podatkowych nie zmienił się – od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ten sam przelew Elixir,numer mikrorachunku podatkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego;


ogólne zasady realizacji polecenia przelewu z zagranicznych banków nie zmieniły się; w przypadku wpłat do urzędu skarbowego z zagranicznych banków, jeśli jest wymagane podanie kodu BIC, należy wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.


Odpowiadając na pytanie, czy spółka jawna powinna mieć odrębny mikrorachunek dla spółki i odrębne dla wspólników w zakresie realizacji obowiązków dot. PIT, VAT i jako płatnik, Ministerstwo Finansów (dalej: MF) wskazało:


"Każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach spółki jawnej) na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz, wynikające z obowiązków płatnika, zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki jawnej."


MF wskazało także, że istnieje możliwość zapłaty podatku za podatnika, czyli na jego mikrorachunek podatkowy i mogą to zrobić:


* członkowie najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych,


* aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, w sytuacji, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym,


* każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.


MF podkreśliło, że podatek, którego wysokość przekracza 1.000 zł, może zostać zapłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. W przeciwnym razie wpłata nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.


Ponadto, z odpowiedzi MF wynika, jak należy postąpić w przypadku zapłaty należności na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym). MF wskazało, że jeżeli podatnik sam zorientuje się, że popełnił błąd i chce go naprawić, to powinien zgłosić się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu w celu wyjaśnienia błędnej wpłaty. Natomiast jeżeli podatnik nie zorientuje się, że popełnił błąd, wówczas może się zdarzyć, że:


* zostanie on wezwany do wyjaśnienia wpłaty (gdy nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym),


* wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (gdy podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika), a podmiot dokonujący wpłaty dostanie upomnienie, że zalega z podatkiem – w takim przypadku należy zgłosić się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty w celu wyjaśnienia.

21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page