top of page

Inwentaryzacja kasy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.


W jednostkach, które prowadzą firmową kasę, konieczne jest na dzień bilansowy zinwentaryzowanie znajdujących się w niej środków pieniężnych. Inwentaryzacja ta przeprowadzana jest drogą spisu z natury. Jeżeli dany podmiot jako rok obrotowy przyjął rok kalendarzowy, środki pieniężne w kasie na koniec 2019 r. powinien zinwentaryzować według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.


Inwentaryzacja roczna składników aktywów i pasywów jest dokonywana generalnie na ostatni dzień roku obrotowego. Jednostki mogą jednak przy inwentaryzacji niektórych składników aktywów skorzystać z możliwości jej przeprowadzenia w okresie 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego do 15. dnia roku następnego - z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń między datą spisu z natury a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Uproszczenia tego, na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nie można jednak zastosować w przypadku aktywów pieniężnych, w tym środków pieniężnych w kasie. Wobec tego inwentaryzację środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki, zarówno złotówkowej, jak i walutowej, należy przeprowadzić dokładnie na dzień bilansowy. W podmiotach, w których zakończenie roku obrotowego nastąpi w dniu 31 grudnia 2019 r., spis z natury środków pieniężnych w kasie trzeba przeprowadzić dokładnie na ten dzień. Można go dokonać:


a) ostatniego dnia pracy w starym roku obrotowym - na koniec dnia po zamknięciu kasy, tj. 31 grudnia 2019 r.,


b) pierwszego dnia pracy w nowym roku obrotowym - na początek dnia przed rozpoczęciem pracy kasy, tj. 2 stycznia 2020 r.


Najważniejszą kwestią jest, aby ustalony stan środków pieniężnych był dokładnie taki, jak w ostatnim dniu roku obrotowego, tj. w dniu 31 grudnia 2019 r. Jeśli jednostka posiada więcej niż jedną kasę, wskazane jest, aby spis znajdujących się w nich środków pieniężnych był przeprowadzony w tym samym czasie.


Spisu z natury środków pieniężnych w kasie dokonuje zespół spisowy w obecności kasjera. W praktyce polega on na przeliczeniu banknotów i monet w walucie polskiej i obcej. Następnie porównuje się stan rzeczywisty ustalony w trakcie spisu z natury ze stanem księgowym - tj. z raportem kasowym i saldem na koncie 10 "Kasa" lub 10-1 "Kasa walutowa". W razie posiadania w kasie czeków lub weksli należy ustalić ich ilość i wartość nominalną, a także ważność i terminy płatności. Przeprowadzoną inwentaryzację kasy potwierdza się protokołem, który podpisują członkowie zespołu spisowego i kasjer, a zatwierdza kierownik jednostki.

1243 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page