• Marta Kusek

Dziś jest piątek 29 marca 2019 r.


SYGNAŁY DNIA

Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ...

PPK bez limitu 30-krotności średniej pensji

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe

Ustawa z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych

Ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych ...

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności ...

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym

Newsletter Forum nr 13 (273) z dn. 29.03.2019

Ustalenie kwoty nabycia w przypadku sprzedaży samochodu w ramach procedury ...

Ustawa z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi ...

EBooki dla Księgowych - cena od 9,90 zł/szt.

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym

Jak sporządzić wprowadzenie do sprawozdania finansowego?

Ustawa z dnia 1.12.1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Pań...

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej ...

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o ...

Dnia 1.04.2019 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność ...

Dnia 1.04.2019 uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 ....

Dnia 1.04.2019 uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 ....

Dnia 1.04.2019 zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczegó...

Dnia 1.04.2019 zgłoszenie do ZUS danych za 2018 r. o pracy w szczególnych warunkach lub ...


Zmiany w prawie

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia oraz warunków i trybu zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu oraz członkom Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


Imieniny obchodzą:

Bertold, Cyryl, Czcirad, Eustachia, Eustacjusz, Eustazja, Eustazy, Ludolf, Ludolfina, Marek, Satur, Satura, Stefan, Teodor, Wiktoryn


Święta i ważne wydarzenia:

- Dzień Metalowca

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie