top of page

Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania


W Dzienniku Ustaw z 3 września 2019 r., pod poz. 1689, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.


Rozporządzenie zmieniające ma na celu dalsze rozszerzenie możliwości przesyłania deklaracji i podań bez konieczności stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wynikających z innych aktów prawnych.


Mocą tego rozporządzenia, przewidziano m.in. możliwość opatrywania:


* innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań odpowiednio przez podatnika/płatnika/podmiot będący osobą fizyczną:

      - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36S i PIT-36LS,

- zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S),

- informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P),

- podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego,

- informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),

- informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS),

- deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej,

* podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) oraz informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).


Rozporządzenie weszło generalnie w życie z dniem ogłoszenia, tj. 3 września 2019 r., z wyjątkiem zmian dotyczących opatrywania innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań:


* informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej - wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.,

* podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego - wejdzie ona w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.


3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page