top of page

Zmiany w VAT i PIT związane z ochroną środowiskaW Dzienniku Ustaw z 8 listopada 2019 r., pod poz. 2166, opublikowano ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Mocą tej ustawy zmieniono (ujednolicono) stawkę VAT na instalację fotowoltaiczną i wprowadzono nowe zwolnienie z PIT związane z rozwojem fotowoltaiki.
Stawka VAT na urządzenia OZE


Dotychczas urządzenia OZE (m.in. instalacja fotowoltaiczna) opodatkowane były stawką 8% wyłącznie w przypadku, gdy były montowane na budynku mieszkalnym (zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Z kolei w przypadku ich montażu na innym obiekcie (np. gruncie lub budynku gospodarczym) konieczne było stosowanie stawki podstawowej (23%). Uległo to jednak zmianie i ww. urządzenia związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2, bez względu na miejsce ich montażu, będą opodatkowane stawką 8%. Ustawa wskazana na wstępie zmienia bowiem definicję budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosowaną na potrzeby opodatkowania 8% stawką VAT (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT). Przez takie budownictwo będzie się rozumiało nie tylko obiekty budownictwa mieszkaniowego lub lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych (z wyłączeniami), lecz także mikroinstalację, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.), funkcjonalnie z nimi związaną.


Nowe zwolnienie z PIT


Ustawa nowelizująca rozszerza także zwolnienie z PIT dla dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PDOF). Zwolnienie to będzie obejmować także programy związane z rozwojem fotowoltaiki "Mój prąd" (obecnie zwolnienie z PIT na podstawie ww. przepisu obejmuje jedynie dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze").


Wejście w życie


Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 23 listopada br. (z wyjątkami niedotyczącymi zmian w VAT i PIT).

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page