top of page

Zmiany w regulowaniu płatności z rachunku VAT


Rachunek VAT funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Przeznaczony jest on do obsługi płatności za towar lub usługę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Mechanizm ten polega na rozdzieleniu płatności za nabyte towary czy usługi w ten sposób, że:


* zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, natomiast

* zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo rachunek SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.


Kwestie stosowania tego mechanizmu są obecnie uregulowane w art. 108a-108d ustawy o VAT.


Środki, jakie zostają zgromadzone na rachunku VAT, są środkami należącymi do podatnika. Mimo to przepisy wskazują sposób dysponowania nimi. Obecnie podatnicy mogą z takiego rachunku dokonywać m.in.:


* przelewu na inny rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu, w tym zwrotu nienależnie otrzymanych płatności,

* opłaty swoich zobowiązań podatkowych z tytułu rozliczeń podatku VAT, w tym wpłacać dodatkowe zobowiązanie podatkowe, odsetki za zwłokę w podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego,

* przekazania środków na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku (przekazanie własne).


W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadzono zmiany w ustawie - Prawo bankowe. Od 1 listopada 2019 r. możliwe będzie przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT dodatkowo na zapłatę zobowiązania z tytułu:


* podatku dochodowego od osób prawnych, * podatku dochodowego od osób fizycznych, * podatku akcyzowego, * należności celnych, * składek ZUS.


Ponadto ważną zmianą w przepisach o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 listopada 2019 r., będzie możliwość uregulowania należności za więcej niż jedną fakturę wystawioną przez jednego dostawcę. Warto podkreślić, że w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o VAT wyjaśniono, że przy wyborze zbiorczej płatności w MPP nabywca będzie miał obowiązek zapłaty należności z wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy (sprzedawcy) w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te będą, czy też nie, dokumentować transakcje podlegające obowiązkowemu MPP.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page