top of page

Zmiana serwisu kas fiskalnych nie będzie wymagała zgody serwisu


W obecnie obowiązujących przepisach dotyczących kas rejestrujących zmiana serwisu kas wymaga uzyskania zgody serwisu prowadzącego serwis kas rejestrujących.


Przepisy nie zezwalają na dokonywanie serwisu kas rejestrujących w dowolnym serwisie. W świetle § 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363): podatnik stosujący kasy korzysta wyłącznie z serwisu prowadzonego przez podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas.


Kolejne przepisy wskazują, że swobodna zmiana serwisu kas nie zawsze jest możliwa bez uzyskania zgody samego serwisu. Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: zmiana podmiotu prowadzącego serwis kas niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny, z tym że nie może on odmówić zgody na zmianę prowadzącego serwis kas, jeżeli warunki cenowe i miejsca jego świadczenia są korzystniejsze dla podatnika. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.


Z powyższego przepisu wynika, że zmiana serwisu może być dokonana bez zgody dotychczasowego podmiotu prowadzącego serwis kas jedynie w sytuacjach, gdy podmiot ten naruszył warunki prowadzenia serwisu. Natomiast zmiana serwisu w innych przypadkach musi być poprzedzona zgodą podmiotu prowadzącego dotychczasowy serwis. Podmiot prowadzący serwis główny, nie mógł jej odmówić jedynie wówczas, gdy warunki cenowe i miejsce jego świadczenia były dla podatnika korzystniejsze. W innych sytuacjach zgoda podmiotu prowadzący serwis kas nie musi zostać udzielona, co oznacza konieczność pozostawienia serwisu kas w gestii dotychczasowego serwisu.


Ministerstwo Finansów w ostatnim projekcie z dnia 5 listopada 2013 r. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących postanowiło zwolnić podatników z obowiązku uzyskania zgody podmiotu prowadzącego serwis kas na zmianę serwisu. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów jest to spowodowane sygnałami o pobieraniu przez podmioty prowadzące serwis główny opłat za rozpatrzenie składanych przez podatników wniosków o zgodę na zmianę serwisu oraz o wygórowanych cenach za dokonywanie przeglądów technicznych przez serwisy kas.


Zgodnie z projektowanym § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik powiadamia podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika tej zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.


Oznaczać to będzie możliwość natychmiastowej zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas z jakiegokolwiek powodu. Zdaniem Ministerstwa Finansów w proponowana zmiana ma na celu zwiększenie konkurencyjności serwisów kas, skrócenie procedury zmiany serwisu kas oraz zmniejszenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co ważne, o dokonanej zmianie serwisu kas podatnik nie będzie musiał zawiadamiać urzędu skarbowego. Obowiązek w tym zakresie będzie realizował podmiot prowadzący serwis właściwy dla podatnika. W świetle § 53 projektu rozporządzenia serwis będzie musiał dokonać zgłoszenia w terminie 3 dni od daty dokonania zmiany.

Równocześnie Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie urzędowej listy podmiotów prowadzących serwis.


Zgodnie z § 9 ust. 4 ww. projektu rozporządzenia: podatnik, dokonując zmiany o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.

Wybór serwisu nie będzie więc dowolny, lecz będzie mógł być dokonany jedynie spośród podmiotów, które na dzień dokonywania zmiany podmiotu widnieją w wykazie serwisantów.


Zgodnie z § 50 ust. 1 i ust. 2 projektu tego rozporządzenia: szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów). Wykaz serwisantów jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


Zgodnie z § 53 ust. 3 ww. rozporządzenia wykaz będzie zawierał:

1. numer identyfikatora serwisanta; 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis główny, który upoważnił serwisanta do wykonywania serwisu; 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis; 4. data ważności upoważnienia serwisanta; 5. typ (typy) kas, na które serwisant posiada upoważnienie.


Ministerstwo Finansów zaproponowało w projekcie, że brak uzyskiwania zgody na zmianę serwisu oraz lista serwisów prowadzących serwis kas, która ma zostać udostępniona na stronach internetowych Ministerstwa Finansów nastąpi dopiero od 1 kwietnia 2019 r. Wynika to z przepisów §60 – §63 projektowanego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.


Do czasu wejścia w życie nowych regulacji stosowany będzie dotychczasowy przepis § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 2013 r.


Wojciech Zajączkowski KIP

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page