top of page

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy


W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2019 r., pod poz. 1709, opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (dalej: rozporządzenie zmieniające). Weszło ono w życie w dniu 7 września 2019 r. Na jego podstawie zmodyfikowano niektóre regulacje rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289 ze zm.). Zmianie uległ:


§ 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. - poprzez m.in. wprowadzenie do treści przepisu 14-dniowego terminu na złożenie przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę, a w razie odmowy uwzględnienia wniosku, również 14-dniowego terminu na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa do sądu pracy (w stanie prawnym do 6 września br. powyższe terminy wynosiły 7 dni); odpowiednio do tego zmieniono pouczenie znajdujące się pod formularzem świadectwa,

§ 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. - poprzez wprowadzenie zapisu, że "W przypadku upoważnienia przez pracownika innej osoby do odbioru świadectwa pracy upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej",

§ 7 ust. 5 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. - poprzez uściślenie poprzednio obowiązującej regulacji, zgodnie z którą pracodawca, w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a, najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy - przez dodanie zapisu, że powinno to nastąpić w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.


Ponadto uchylono § 4 i 6 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r., co było uzasadnione tym, że tematyka normowana tymi paragrafami została uregulowana m.in. w Kodeksie pracy (art. 97 § 1 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 7 września br. i art. 9412 K.p. obowiązującego od 1 stycznia br.).


Rozporządzenie zmieniające skorygowało też pomocniczy wzór świadectwa pracy. Od 7 września 2019 r. pracodawca, podając swoje dane w formularzu świadectwa, będzie mógł wskazać numer NIP lub REGON-PKD. Odpowiednio do tego rozszerzono treść pkt 1 informacji zatytułowanej "Sposób wypełniania świadectwa pracy". Zrezygnowano natomiast (co planowano wcześniej) z wprowadzenia do wzoru świadectwa domyślnego stałego fotokodu.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page