top of page

Zmiana przepisów akcyzowychOpublikowana ustawa wprowadza kompleksowe regulacje prawne, uszczelniające system podatkowy w zakresie obrotu olejem opałowym i olejem napędowym przeznaczonymi do celów opałowych oraz pozostałymi ciekłymi paliwami opałowymi. Ustawa również redukuje obciążenia administracyjne dla sprzedawców olejów opałowych poprzez wyeliminowanie obowiązku uzyskiwania papierowych oświadczeń i ich przechowywania przez okres 5 lat dla celów kontroli spełnienia warunków zastosowania obniżonej stawki dla tych wyrobów.


W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono zmiany, w szczególności systemem monitorowania objęto:


1) obrót olejami opałowymi, w tym dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia;


2) dystrybucję olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających olej, również przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.


Spod systemu monitorowania przewozu i obrotu natomiast wyłączono przewóz paliw opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego.


Ustawa wprowadziła również zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, polegające głównie na:


1) określeniu definicji zużywającego podmiotu olejowego, pośredniczącego podmiotu olejowego i umowy okresowej;


2) wprowadzeniu obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego przez zużywający pomiot olejowy oraz pośredniczący podmiot olejowy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a także obowiązek zgłaszania zmiany danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjny uproszczonym;


3) regulacje w zakresie zasad stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych.


Ustawa w zasadniczej części weszła w życie z dniem 1 września 2019 r., jednakże zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczące obowiązków rejestracyjnych i właściwości organów weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 21 sierpnia 2019 r.


W ustawie przyjęto dodatkowy okres przejściowy do 31 marca 2020 r., w którym do olejów opałowych będą mogły być stosowane regulacje dotychczasowe. Rozwiązanie to daje wystarczająco długi okres na dostosowanie działalności do nowych przepisów.Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która nakłada na podmiot zamierzający używać olej opałowy, jako zużywający podmiot olejowy lub prowadzić działalność gospodarczą, jako pośredniczący podmiot olejowy obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W związku z tym zostały określone wzory:


* zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),

* załącznika do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (AKC-RU/A) - wypełnianego w przypadkach gdy pośredniczący podmiot olejowy będzie prowadził działalność w kilku miejscach lub zużywający podmiot olejowy będzie posiadał więcej niż jedno urządzenie grzewcze, oraz

* potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (AKC-PR/U).


Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 22 sierpnia 2019 r.


Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego treści do aktualnych przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 ze zm.). Zmiana polega na wprowadzeniu ogólnego odesłania, bez powoływania konkretnego aktu prawnego, do przepisów dotyczących certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym.


Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 10 września 2019 r.

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Komentarze


bottom of page