top of page

Zmiana kwot wolnych od potrąceń w IV kw. 2019 r.

Zaktualizowano: 29 paź 2019


Kwoty wolne od potrąceń ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pracownika w danym roku. Od 1 października 2019 r. uległy zmianie obciążenia podatkowe, co skutkuje inną wysokością wynagrodzenia minimalnego do wypłaty. Tym samym zmianie uległy kwoty wolne od potrąceń obowiązujące pracowników w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r.Wysokość kwot wolnych


Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia pracownika przed nadmiernymi potrąceniami jest kwota wolna od potrąceń. Musi być ona stosowana przy dokonywaniu potrąceń o charakterze niealimentacyjnym.


Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:


* minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do Pracowniczego Planu Kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

* 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

* 90% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.


W przypadku potrąceń wymagających zgody pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest kwota:


* minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

* 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Powyższe wynika z art. 91 § 2 K.p.


Ustalenie kwot wolnych


Podstawę do ustalenia kwot wolnych od potrąceń stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługująca pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, która w 2019 r. wynosi 2.250 zł.


Od 1 października 2019 r. obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego, zwiększone koszty uzyskania przychodu, a także zmodyfikowana kwota zmniejszająca podatek. Zmiana obciążeń podatkowych wpływa na wysokość wynagrodzenia minimalnego do wypłaty, które od 1 października do 31 grudnia 2019 r. przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek wynosi 1.673,78 zł.


Kwoty wolne dla niepełnoetatowców


Pracownicy zatrudnieni na część etatu mają kwoty wolne od potrąceń zmniejszane proporcjonalnie do wymiaru swojego czasu pracy (art. 871 § 2 K.p.). Przy czym najpierw oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru czasu pracy zatrudnionego na część etatu, uwzględniając wynagrodzenie minimalne przysługujące w danym roku pracownikom pełnoetatowym. Następnie odlicza się obciążenia składkowo-podatkowe (por. odpowiedź MPiPS z dnia 7 stycznia 2014 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa). Od 1 stycznia 2019 r. odlicza się też wpłaty na PPK dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z przystąpienia do PPK.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page