top of page

Zerowy PIT dla młodych w 2020 r. nie wymaga oświadczenia


W 2020 r. pracodawcy mają ustawowy obowiązek stosowania zwolnienia z PIT dla młodych. Nie jest już wymagane, aby pracownik składał oświadczenie upoważniające pracodawcę do stosowania tego zwolnienia. W tym roku kwota zwolnienia wynosi  85 528 zł.


Zwolnienie z PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Można z niego skorzystać, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:


1. przychód pochodzi z pracy lub ze zlecenia,

2. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,

3. nie został przekroczony limit zwolnienia, który w 2020 r. wynosi 85 528 zł,

4. przychód nie jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 albo art. 30 ust. 1 updof (art. 21 ust. 1 pkt 148 i art. 29 ust. 6 updof).


W 2019 r. warunkiem koniecznym do zastosowania przez płatnika wymienionego zwolnienia było złożenie przez młodego pracownika (zleceniobiorcy) pisemnego oświadczenia, że uzyskane przez niego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku.


W 2020 r. płatnicy mają ustawowy obowiązek stosowania tego zwolnienia. Podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia w tej sprawie. W związku z tym, począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2020 r., jeżeli spełnione zostały wymienione wyżej warunki - płatnik nie powinien od nich pobierać zaliczki na PIT. Zrobi to dopiero wtedy, gdy dochód młodego pracownika (zleceniobiorcy) przekroczy w trakcie roku kwotę 85 528 zł.


Pobieranie zaliczek na PIT na wniosek młodego pracownika


W praktyce może się zdarzyć, że młody pracownik (zleceniobiorca) będzie chciał, aby od wypłacanych mu wynagrodzeń pobierać jednak zaliczkę na PIT. Przepisy updof przewidują taką możliwość (zob. art. 32 ust. 1f lub art. 41 ust. 1b updof). W takim przypadku konieczne jest złożenie płatnikowi wniosku o pobranie zaliczek na PIT. Płatnik, który taki wniosek otrzyma, musi zacząć pobierać zaliczki bez stosowania zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po tym, w którym otrzyma wniosek. Płatnicy powinni pamiętać, że taki wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Zatem wniosek złożony w 2020 r. nie będzie obowiązywał w kolejnych latach. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór takiego wniosku.


Wniosek o pobór zaliczek od przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 updof


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(adres)WNIOSEK

pracownika/zleceniobiorcy1)

o pobór zaliczek na PIT bez stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.2)
Zwracam się do ...........................................................................................................................

(nazwa zakładu pracy/zleceniodawcy)1)


o pobór w ............... roku zaliczek na PIT bez stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis)
1) niepotrzebne skreślić

2) podstawa prawna: art. 32 ust. 1f lub art. 41 ust. 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Podstawa prawna:


art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 29 ust. 6, art. 32 ust. 1f i art. 41 ust. 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page