top of page

Zapłata z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy, na mocy których jeśli podatnik, mimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności (MPP) zgodnie z przepisami ustawy o VAT", dokona zapłaty z pominięciem tego mechanizmu, to - w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) - nie będzie mógł uwzględnić kosztu w rachunku podatkowym (zob. art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP oraz art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF).Powyższe wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy transakcji przekraczających 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty). Definiując taką transakcję, na potrzeby omawianego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, podatnicy mogą kierować się wyjaśnieniami organów podatkowych, zawartymi m.in. w interpretacjach indywidualnych, odnoszących się do przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2020 r., tj. w odniesieniu do płatności dokonywanej z pominięciem rachunku płatniczego. Wyjaśnienia te przedstawiliśmy w tym dodatku, w części dotyczącej zapłaty dokonanej na rachunek nieznajdujący się na białej liście.


Przykład 1


W styczniu 2020 r. spółka z o.o. kupiła towar, a jednorazowa wartość transakcji wyniosła 20.000 zł. Na fakturze, otrzymanej od kontrahenta, zamieszczono wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o VAT. Załóżmy, że zapłata za towar zostanie dokonana w lutym 2020 r. na rachunek bankowy kontrahenta, przy czym nastąpi to z pominięciem MPP.


W tej sytuacji spółka nie będzie mogła zaliczyć wartości ww. towaru do kosztów uzyskania przychodów.


Może się zdarzyć, że podatnik dokona zapłaty za towar/usługę (z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności) już po zaliczeniu wartości towaru/usługi do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku podatnik - w miesiącu, w którym płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności - w odpowiedniej części (zob. art. 15d ust. 2 ustawy o PDOP i art. 22p ust. 2 ustawy o PDOF):


* zmniejszy koszty uzyskania przychodów albo 

* zwiększy przychody - w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów.


Przykład 2


Przyjmijmy dane z poprzedniego przykładu, z tą różnicą, że wartość nabytych towarów została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2020 r., przed dokonaniem zapłaty za nie.


W tym przypadku spółka w lutym 2020 r. (tj. w miesiącu, w którym dokona zapłaty z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności) odpowiednio zmniejszy koszty uzyskania przychodów lub zwiększy przychody (gdy nie będzie mogła zmniejszyć kosztów uzyskania przychodów).


Zapłata dokonana na przełomie lat 2019/2020


Negatywne skutki w CIT/PIT, wynikające z zapłaty dokonanej z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nie stosuje się ich jednak do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.


Przykład 3


W grudniu 2019 r. spółka kupiła towar (jednorazowa wartość transakcji wyniosła 22.000 zł), za który zapłaci w lutym 2020 r. na rachunek bankowy, z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (mimo zawarcia na fakturze odpowiedniej adnotacji zgodnie z przepisami ustawy o VAT). Jeśli wartość towaru:


a) w momencie dokonania płatności nie zostanie jeszcze zaliczona do kosztów uzyskania przychodów - wartości tych towarów spółka nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów,


b) zostanie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2020 r. (przed dokonaniem płatności) - spółka w lutym 2020 r. odpowiednio: zmniejszy koszty uzyskania przychodów/zwiększy przychody,


c) została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w grudniu 2019 r. - spółka nie będzie musiała zmniejszać kosztów uzyskania przychodów/zwiększać przychodów podatkowych.


Dodajmy, że z aktualnego brzmienia ww. przepisów (art. 15d ustawy o PDOP i art. 22p ustawy o PDOF) wynika, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności nie zwolni podatnika z negatywnych konsekwencji, jeśli zapłaci on za towar/usługę na rachunek spoza białej listy.


UWAGA!


Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) zamieszczono projekt ustawy nowelizującej, mającej na celu dokonanie zmian w ww. zakresie. Z opisu tego projektu wynika, że przewiduje on m.in. wprowadzenie zmiany systemowej, polegającej na powiązaniu zapłaty na rachunek z białej listy z mechanizmem podzielonej płatności - w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, podatnik nie ponosiłby negatywnych konsekwencji na gruncie CIT (PIT), nawet gdyby zapłata została dokonana na rachunek spoza białej listy.

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page