top of page

Zaliczki na podatek dochodowy od 2019/2020 roku


Podatnicy PIT-u w trakcie roku muszą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od uzyskiwanych przychodów /dochodów. Przedsiębiorcy z obowiązku takiego wywiązują się samodzielnie, a pracownicy za pośrednictwem pracodawcy (płatnika). Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, nowelizuje dotychczasowe zasady.


Przedsiębiorcy z obowiązkową zaliczką na podatek za grudzień/IV kwartał

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej czy też najmu lub dzierżawy, muszą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Regułę tę stosuje się do wszystkich miesięcy w roku podatkowym, także dla grudnia.

Gdy podatnik stosuje kwartalny system rozliczeń, zaliczkę na podatek wpłaca do 20 dnia każdego miesiąca następujące po kwartale, którego zaliczka ta dotyczy. Z kolei zaliczkę za ostatni kwartał roku należy uiścić do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Podatnik przy tym nie musi wpłacić zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży rocznego PIT-a i dokona zapłaty podatku. Tak wskazywał art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. powyższe się zmienia. Z przytoczonej regulacji usunięto bowiem część odnoszącą się do złożenia PITa oraz uregulowania należnego podatku w terminie wpłaty zaliczki. W efekcie podatnicy nie będą mieli możliwości niewpłacania zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego.

Opisana zmiana ma zastosowanie do przychodów/dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W związku z tym dochody za rok 2018 należy rozliczać na starych zasadach (z dostępną wyżej preferencją).


Nowe zasady liczenia zaliczek na podatek dochodowy

W 2019 oraz 2020 r. zostaną zmodyfikowane zasady ustalania zaliczek na podatek dochodowy. I tak zaliczkę tę obowiązkowo będą wpłacać przedsiębiorcy za grudzień/IV kwartał roku. Nadto w odmienny sposób będzie liczona zaliczka od wynagrodzenia pracownika, gdy jego dochody wpadną w drugi prób podatkowy.


Zmiany w 50% kosztach uzyskania przychodu

Nie zmienia się zakres stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu czy ich roczny limit. Inne będą jednak zasady zaprzestania ich stosowania.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. zgodnie z art. 32 ust. 7 ustawy o PIT zakład pracy przy obliczaniu zaliczki na podatek nie stosował 50% kosztów uzyskania przychodów począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym pracownik złożył mu pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie takie należało składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Art. 32 ust. 1e ustawy o PIT mówi zaś, że jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli 85 528 zł), począwszy od miesiąca następującego po tym, w którym złożono takie oświadczenie, płatnik pobiera zaliczki na podatek bez pomniejszania ich o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszające podatek.

Zgodnie z przytoczoną we wstępie nowelizacją natomiast, poczynając od dochodów za 2019 r. płatnik nie będzie stosował 50% kosztów uzyskania przychodów już od miesiąca, w którym otrzymał stosowne oświadczenie od podatnika o przekroczeniu rocznych dochodów lub od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym oświadczenie złożono, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez stosowania takich kosztów (czyli mówiąc innymi słowy, zaliczkę pobrał zanim otrzymał oświadczenie podatnika).

Taka sama zasada będzie stosowana do kwoty zmniejszającej podatek, niemniej ta zmiana wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Nowe zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od pensji

Płatnicy są obowiązani w trakcie roku obliczać oraz pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przy ustalaniu owej zaliczki na podatek dochodowy obowiązuje zasada, zgodnie z którą zaliczkę za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód pracownika przekroczy pierwszy próg skali podatkowej (czyli 85 528 zł), liczy się przy zastosowaniu 18% stawki podatku. Stawkę 32% należy stosować dopiero do dochodu uzyskanego w miesiącu następnym.

Powyższe skutkuje tym, że w rocznym PIT często podatnikom wpadającym w drugi próg podatkowy wychodzi podatek do dopłaty (gdy ten nie korzysta z żadnych preferencji podatkowych).

Wskazana wyżej ustawa nowelizacyjna zmieni te zasady liczenia zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2020 r. Po zmianie w miesiącu przekroczenia podanego limitu dochodów zaliczka na podatek będzie pobierana wg dwóch stawek: w wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczy 85 528 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę.


oprac. : Krzysztof Skrzypek eGospodarka.pl

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page