top of page

Wzrost płacy minimalnej a składki ZUS w 2020 r.


W 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł. Będzie więc wyższe od kwoty obowiązującej w 2019 r. o 350 zł (tj. 2.600 zł - 2.250 zł). Wysokość tego wynagrodzenia określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778).


Wyższa kwota płacy minimalnej ma swoje odzwierciedlenie w składkach ZUS niektórych grup ubezpieczonych. Zwiększa bowiem podstawę wymiaru składek m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W 2020 r. za osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź niepełnym, ale wynagradzanych na poziomie minimalnej płacy) pracodawca będzie opłacał składki społeczne od kwoty 2.600 zł. Tym samym będzie on finansował z własnych środków większą kwotę składek na te ubezpieczenia.


Wyższa kwota minimalnej płacy zwiększy też najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, opłacających te składki od podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ta grupa przedsiębiorców przez okres pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia od przyszłego roku podwyższy najniższą podstawę wymiaru składek społecznych dla tych przedsiębiorców w każdym miesiącu do kwoty 780 zł (tj. 30% z 2.600 zł). Obecnie jej minimalna wysokość wynosi 675 zł (30% z 2.250 zł).


Ponadto podstawa wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy systemowej (tj. opłacającego tzw. mały ZUS), również nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnej płacy.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page