top of page

Wysłanie nabywcy faktury w formacie PDF na adres e-mail a przepisy ustawy o podatku VAT


Z uwagi na intensywny rozwój technologii liczne grono przedsiębiorców korzysta z nowych udogodnień. Coraz częściej usługi i towary nabywane są za pomocą dedykowanych aplikacji mobilnych. Z kolei faktury dokumentujące sprzedaż, wystawiane są z użyciem formatu PDF i wysyłane na adres e-mail nabywcy. Pomimo upowszechnienia takiej formy wysyłania faktury, nadal nie jest jasne, jakie skutki rodzi to na gruncie ustawy o VAT, czego dowodem są liczne zapytania ze strony podatników. Problem dotyczy w szczególności klientów, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.


Sprzedaż usług i towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nakłada na podatników szczególne obowiązki. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto, w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy.


Wątpliwości dotyczą statusu faktury wysłanej w formacie PDF na e-mail nabywcy. Podatnicy stoją na stanowisku, że w istocie stanowią one faktury elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu, faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Zasadniczo zatem istnieją przesłanki, które wskazują na fakt, że przesłanie faktury w formacie PDF można utożsamić z wydaniem faktury nabywcy, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.


Tożsame zagadnienie było przedmiotem interpretacji indywidualnej z 21.11.2018 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.603.2018.2.MK wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W stanie faktycznym powyższej interpretacji klienci wnioskodawcy korzystali z dedykowanej aplikacji mobilnej, której regulamin przewidywał wysłanie faktury w formacie PDF na e-mail podany przy rejestracji. W odpowiedzi organ wskazał na słownikową definicję słowa „wydać”, zaznaczając, że: „Przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia „wydać”. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Mając na uwadze powyższe przepisy wskazać należy, że przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, również jak w przedmiotowym przypadku w formacie PDF, pamiętając o tym, aby zawierał elementy wymagane przepisami ustawy o VAT.”


Z uwagi na fakt, że faktura (zawierająca elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT), jest wysyłana na e-mail wskazany przez nabywcę, należy stwierdzić, że w istocie dochodzi do wydania faktury, o którym mówi art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. W przytoczonej wyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził: „W konsekwencji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że planowane przez niego wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury P. związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy.”


Nie jest to odosobnione stanowisko. Tożsamy pogląd Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił w interpretacjach indywidualnych z 20.11.2018 r., znak: 0112-KDIL2-2.4012.504.2018.1.AP oraz z 22.11.2018 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.506.2018.2.SM. Konsekwencja organów podatkowych wskazuje na to, że z całą stanowczością należy uznać, iż wysłanie na adres e-mail nabywcy faktury w formacie PDF, stanowi wydanie faktury, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT. Należy również zauważyć, że wysłanie faktury w formacie PDF na adres e-mail nabywcy, jest też zasadne w przypadku, w którym podatnik (sprzedający) uzyskał pisemną zgodę usługobiorcy na takie przekazanie faktury. Zatem przedstawiony pogląd organów podatkowych znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do dedykowanych aplikacji mobilnych.


Powyższe stanowisko należy ocenić jako korzystne. Rosnący poziom informatyzacji pozwala na wysyłanie faktur w tym formacie, nawet bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji mobilnej. Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto stanowi wyraz dostosowywania się prawa podatkowego do zmieniającej się rzeczywistości.


Tobiasz Olczak, Młodszy konsultant podatkowy w ECDP Sp. z o.o.

14 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page