top of page

Split payment pomiędzy podatnikami VAT


Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT. Wynika to z dodanego do ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r. art. 108a ust. 1a. Jak wskazano w tym przepisie, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców, podatnicy zobowiązani są zastosować mechanizm podzielonej płatności. W przepisie tym mowa jest o podatnikach, bez wskazywania, że przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do podatników VAT czynnych. Zatem ma on zastosowanie także w przypadku sprzedaży dla podatników VAT zwolnionych, a nie ma zastosowania do sprzedaży dla osób prywatnych.


Jeżeli więc podatnik zwolniony z VAT otrzyma od kontrahenta (podatnika VAT) fakturę z naliczonym VAT oznaczoną wyrazami "mechanizm podzielonej płatności", potwierdzającą np. wykonanie usług budowlanych wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, albo nabycie oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników spalinowych, a wartość brutto tej faktury będzie powyżej 15.000 zł, to jest on zobligowany do uregulowania należności przy pomocy MPP. W związku z tym także podatnicy zwolnieni z VAT zobowiązani są posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK w walucie polskiej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko bowiem do rachunków rozliczeniowych bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa otwiera rachunek VAT, za pomocą którego dokonywane są płatności w mechanizmie podzielonej płatności.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page