top of page

Skutki nieskładania informacji VAT UE


Jestem podatnikiem VAT zarejestrowanym do transakcji wewnątrzwspólnotowych od 2015 r. Ostatnią informację podsumowującą VAT-UE złożyłem w 2016 r. W sierpniu 2019 r. uzyskałem informację, że zostałem wykreślony z rejestru podatników VAT UE. Czy fakt nieskładania informacji VAT UE przesądza o wykreśleniu podatnika z rejestru VAT UE?


Czynny podatnik VAT zarejestrowany jednocześnie do dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych ma m.in. obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i dostawach towarów. Służy do tego formularz VAT UE, który składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji podlegających wykazaniu w tej informacji. Tak stanowi art. 100 ustawy o VAT.


Z powołanego przepisu wynika, że obowiązek złożenia informacji podsumowującej powstaje w momencie wystąpienia czynności podlegających wykazaniu w tej informacji. W konsekwencji jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych, informacji podsumowującej składać nie musi.


Należy wskazać, że w przypadku gdy podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE zaprzestanie wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, zobowiązany jest na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Dokonuje się tego poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Zgłoszenie to stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE. Mowa o tym w art. 97 ust. 13 i ust. 14 ustawy o VAT.


Trzeba mieć na uwadze, że w okolicznościach wskazanych w art. 97 ust. 15 ustawy o VAT wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT UE może nastąpić także z urzędu. I tak z rejestru VAT UE zostanie wykreślony podatnik, który:


* złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT, w których nie wykaże sprzedaży lub nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia,


lub

* przez okres 3 kolejnych miesięcy nie złoży informacji podsumowujących, pomimo istnienia takiego obowiązku.


W takich sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadomi go o wykreśleniu.


W świetle powyższego fakt nieskładania informacji podsumowujących nie stanowi przesłanki do wykreślenia Czytelnika z rejestru podatników VAT UE. O wykreśleniu podatnika z tego rejestru, w myśl art. 97 ust. 15 ustawy o VAT, przesądza bowiem fakt składania tzw. zerowych deklaracji VAT, bądź niezłożenie informacji podsumowujących, mimo takiego obowiązku.


Gazeta Podatkowa

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page