top of page

Od 2020 r. elektroniczne dokumenty dotyczące odpadów


NOWE PRAWO 2020


Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po tej dacie pisemna forma składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Taką zmianę wprowadza ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403).


Obecnie podmioty posiadające wpis w Rejestrze BDO - mogą wziąć udział w pilotażu otwartym i zapoznać się z Modułem Ewidencji Odpadów i elektronicznymi wnioskami. Logowanie użytkowników pilotażu odbywa się za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.


Poza tym nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie informacji zawieranych w sprawozdaniach. Chodzi tu o sprawozdania przedstawiane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, roczne sprawozdanie podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne. Zmiany obejmą również sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page