top of page

Od 1 lutego br. mały ZUS po nowemu

Od 1 lutego 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy zmieniające zasady korzystania z tzw. małego ZUS przez przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę. Podwyższony zostanie limit przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej firmy warunkujący korzystanie z tej ulgi.


Według nowych przepisów w ramach tzw. małego ZUS składki społeczne będą mogli opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób będzie ustalana w oparciu o dochód (a nie jak obecnie - przychód) z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Chcąc od 1 lutego br. ustalić podstawę wymiaru składek społecznych w ramach małego ZUS, przedsiębiorca powinien obliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym i otrzymany wynik pomnożyć przez współczynnik, który od 1 lutego 2020 r. będzie wynosił 0,5. Tak ustalona podstawa wymiaru nie będzie mogła być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2020 r. - 3.136,20 zł) i nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. - 780 zł).


Aby skorzystać od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS, uprawniony przedsiębiorca powinien przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe do końca lutego 2020 r. Przedsiębiorca korzystający w styczniu 2020 r. z dotychczasowego małego ZUS, który będzie spełniał warunki do korzystania nowego małego ZUS od 1 lutego 2020 r., nie będzie musiał przekazywać żadnych dokumentów zgłoszeniowych (jedynie dokumenty rozliczeniowe za luty 2020 r. z ponownie ustaloną podstawą wymiaru).


Na przedsiębiorcy korzystającym od 1 lutego 2020 r. z małego ZUS będą też ciążyły dodatkowe obowiązki. Będzie on musiał przekazywać informację o obowiązującej go formie opodatkowania w poprzednim roku kalendarzowym, rocznym przychodzie i dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, a także o podstawie wymiaru składek ustalonej na dany rok kalendarzowy. Informacje te będzie musiał przekazywać w deklaracji ZUS DRA - jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie - lub raporcie ZUS RCA - jeżeli rozlicza składki również za inne osoby ubezpieczone.


Z małego ZUS od 1 lutego 2020 r. nie będą mogli korzystać - tak jak obecnie - m.in. przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT oraz którzy wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


bottom of page