top of page

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów oraz sankcje w VAT


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej dla podatników VAT oraz wprowadzono sankcje w VAT z tym związane.


Faktury do paragonów


Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla nabywcy (podatnika VAT) jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP nabywcy.


Z uwagi na fakt, że nie wszystkie funkcjonujące obecnie na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem ograniczone jest do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Jeżeli podatnik dokonujący sprzedaży nie ma technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, to nabywca powinien zadeklarować, w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik - wówczas sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu w kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Podatnik nie ma więc obowiązku wymiany kasy na taką, która umożliwia zamieszczanie NIP nabywców (podatników VAT).


UWAGA!

Nie zmieniły się zasady wystawiania faktur dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.


Sankcje w VAT


Z uwagi na możliwość wystawiania faktur - w przypadku sprzedaży dla podatnika VAT, zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej - wyłącznie do paragonów zawierających NIP nabywcy, wprowadzono przepisy nakładające sankcje na podatników (zarówno sprzedawców, jak i nabywców).


Organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla:


* sprzedawcy towaru/usługi - w przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP nabywcy (podatnika VAT),

* nabywcy towaru/usługi (czynnego podatnika VAT) - w przypadku ujęcia w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera jego NIP.


W ww. sytuacjach organ podatkowy ustala podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (wystawionej do paragonu niezawierającego NIP nabywcy).


Należy także podkreślić, że zarówno obowiązek wystawiania faktur do paragonów wyłącznie zawierających NIP nabywcy (podatnika VAT), jak i sankcja spowodowana naruszeniem tego obowiązku, nie dotyczą podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Ponadto, dodatkowe zobowiązanie (zarówno przewidziane dla sprzedawcy, jak i nabywcy) nie jest ustalane w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.


UWAGA!

Zmiany zasad wystawiania faktur do paragonów i sankcje za ich nieprzestrzeganie nie dotyczą sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed 1 stycznia 2020 r.


Ujmowanie w ewidencji VAT faktur do paragonów od 1 kwietnia 2020 r.


W 2020 r. zmienią się zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. będą one obowiązywały czynnych podatników VAT, którzy są dużymi przedsiębiorcami, a innych - co do zasady od 1 lipca 2020 r. (lub wcześniej - jeżeli dobrowolnie zdecydują się na przesyłanie deklaracji wraz z ewidencją w formie JPK; piszemy na ten temat w rozdz. III pkt 4 tego dodatku).


Obecnie faktury wystawione do paragonów wykazuje się w ewidencji VAT w miesiącu dokonania sprzedaży (co może wiązać się z koniecznością korekty pliku JPK_VAT i zmniejszeniem sprzedaży paragonowej). Natomiast od 1 kwietnia 2020 r. faktury takie będzie się ujmowało w ewidencji VAT (prowadzonej przez czynnych podatników VAT), w okresie rozliczeniowym, w którym zostaną wystawione. Faktury te nie będą zwiększały wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostaną ujęte w tej ewidencji.


W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wprowadzającej ww. przepis wskazano, że:


"(...) dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać sprzedaży za ten okres (ponieważ sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i ujęta w raporcie dobowym, miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy, odpowiednio z kasy rejestrującej). Dla celów prowadzonej ewidencji przyjmuje się, że wartość sprzedaży i kwota podatku z tytułu tej sprzedaży zostały wykazane w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. Natomiast dla celów analitycznych i kontrolnych niezbędne jest wykazanie takiej faktury w pliku JPK_VAT. W celu uniknięcia potrzeby wstecznego wykazywania takich faktur w plikach JPK_VAT i dokonywania korekt tych plików, wystarczające będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę. (...)"


Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika, że w ewidencji VAT trzeba będzie ujmować - na bieżąco - wszystkie faktury do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej (zarówno wystawione dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla osób prywatnych). W uzasadnieniu do ustawy nowelizującej wskazano jednak, że przepis ten ma na celu uniknięcie wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT i korygowania tego pliku. Ministerstwo Finansów uznaje zaś obecnie, że konieczność wstecznego wykazywania faktur w JPK_VAT dotyczy wyłącznie faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Należałoby zatem przyjąć, że również od 1 kwietnia 2020 r. (lub 1 lipca 2020 r.) nie powinno być obowiązku ujmowania w ewidencji VAT faktur wystawionych do sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej na rzecz osób prywatnych.

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page