top of page

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach fiskalnych od 2019 r.


W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. poz. 2519 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 oraz z 2018 r. poz. 635).


Rozporządzenie w większości powiela dotychczas stosowane zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Pozostają niezmienione zwolnienia podmiotowe (20.000 zł) dla nowych podatników (proporcjonalnie), jak i kontynuujących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


Utrzymano system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.


Utrzymano również zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne wskazane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ww. ustawy, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.


Utrzymano katalog czynności wyłączonych ze zwolnień wskazany w § 4 nowego rozporządzenia, m. in. sprzedaż paliw, alkoholu, papierosów, perfum i wód toaletowych, usług serwisowych pojazdów, prawniczych, kosmetycznych, fryzjerskich, czy medycznych świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów.


W zakresie zwolnień przedmiotowych Minister Finansów postanowił ograniczyć krąg czynności korzystających ze zwolnień. W załączniku do rozporządzenia w zakresie uszczelnienia ewidencji, wśród czynności wymienionych w  załączniku nie znalazły się takie czynności jak:

1. transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0) – poz. 17 załącznika do rozporządzenia 2018.

2. usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) - poz. 30 załącznika do rozporządzenia 2018.

3. usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich - poz. 48 załącznika do rozporządzenia 2018.


Podatnicy, którzy świadczą ww. czynności wyłączone z załącznika do rozporządzenia, a które znajdowały się w załączniku poprzedniego rozporządzenia będą zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych do końca maja 2019 r. Oznacza to konieczność instalacji kas fiskalnych dla tego rodzaju działalności od 1 czerwca 2019 r.


Interesujące jest pojawienie się nowego tytułu zwolnieniowego w załączniku do rozporządzenia. Dotyczy on dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.


Jak wskazuje Ministerstwo Finansów: wprowadzenie tej regulacji ma na celu powiązanie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących ze stosowaniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy o kołach gospodyń wiejskich. W sytuacji, gdy koła gospodyń wiejskich będą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, z uwagi na szczególny i ograniczony charakter swojej działalności, przy spełnieniu ściśle określonych warunków, to dostawa towarów i świadczenie usług dokonywane przez te koła będzie mogła korzystać ze zwolnienia z ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Inaczej niż do tej pory rozporządzenie zostało wydane na okres trzech lat, tj. na lata 2019-2021, gwarantując podatnikom większą stabilność przepisów podatkowych w tym zakresie.


Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Wojciech Zajączkowski KIP

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page