top of page

Nowe prawa i obowiązki podatników VAT od 1 listopada 2019 r.


Obowiązkowy split payment


Obowiązkowym  mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15.000 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.


W związku z powyższym mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy w branżach, do których stosuje się obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia (krajowego) oraz odpowiedzialność podatkową (tzn. obejmujących towary i usługi wymienione obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT). Będzie on dotyczył także transakcji, których przedmiotem są m.in.: części i akcesoria do pojazdów samochodowych (wymienione w poz. 145-147 załącznika nr 15), węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Faktury opiewające na kwoty do 15.000 zł będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach.


Uwaga


Na zasadach dotychczasowych (odwrotne obciążenie) rozliczeniu podlegać będzie dostawa towarów lub świadczenie usług, wymienionych obecnie w załączniku nr 11 (m.in. laptopy, notebooki, tablety, konsole do gier wideo, odpady i złom z metali nieszlachetnych, odpady szklane, z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych) oraz w załączniku nr 14 (m.in. roboty ogólnobudowlane), dokonanych przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstanie lub zostanie wystawiona faktura po dniu 31 października 2019 r. oraz dokonanych po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura zostanie wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r.


Podatnicy, którzy dokonywać będą dostawy oraz nabyć towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT zobowiązani będą posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej. Tylko bowiem do rachunków rozliczeniowych bank lub SKOK otwiera rachunek VAT. Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście dokonywać będzie zwrotu poniesionych przez podatnika kosztów obsługi ww. rachunków oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków. Wniosek taki będzie mógł być składany za okresy kwartalne, półroczne lub roczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składany jest wniosek. Zwrot kosztów dokonywany będzie w złotych polskich na rachunek rozliczeniowy podatnika lub imienny rachunek w SKOK wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania (dodany art. 108f ust. 1-6 ustawy o VAT).


Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany będzie do umieszczania specjalnej adnotacji "mechanizm podzielonej płatności". W przypadku wystawienia faktury bez specjalnego ww. oznaczenia stosowana będzie sankcja w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wykazanej na tej fakturze. Podobne sankcje grozić będą również nabywcy towaru lub usługi, który pomimo obowiązku nie dokona płatności w systemie podzielonej płatności. Szerzej na ten temat pisaliśmy w "Poradniku VAT" nr 16 z dnia 20 sierpnia 2019 r.


Zmiana przepisów ustawy o VAT wprowadza również pewne ułatwienia dla podatników dotyczące regulowania należności w systemie podzielonej płatności, tj. możliwość zapłaty w tym systemie za więcej niż jedną fakturę lub zapłaty zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury, a także opłacania z rachunku VAT należności z tytułu podatków dochodowych (PIT, CIT), akcyzy, cła, VAT czy składek ZUS.


Wiążąca informacja stawkowa


Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli złożyć wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) w przypadku wątpliwości co do właściwej stawki VAT na sprzedawane towary czy usługi.


Organem właściwym jako organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania wiążącej informacji stawkowej będzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.


WIS będzie decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która ma zapewnić podatnikom ochronę oraz większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek VAT. O wydanie powyższej decyzji będzie mógł wystąpić:


* podatnik posiadający NIP, * podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, * zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.


Wniosek o wydanie WIS będzie musiał zawierać m.in. określenie przedmiotu wniosku, w tym:


* szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na identyfikację, aby dokonać klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, * wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa, * wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie w przypadku, gdy wniosek o wydanie WIS zawierać będzie żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.


Do wniosku podatnik będzie mógł dołączyć również dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, m.in. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Wzór wniosku o wydanie WIS określi w drodze rozporządzenia Minister Finansów.


Wniosek o wydanie WIS podlegać będzie opłacie w wysokości 40 zł.


Co do zasady, decyzja w sprawie WIS będzie wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Do terminu tego nie będzie się wliczać terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 42g ustawy o VAT).


Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) w zakresie objętym WIS, tj. klasyfikacji towaru albo usługi oraz określenia właściwej dla nich stawki podatku nie będą wydawane interpretacje indywidualne w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Oznacza to, że jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację na temat właściwej stawki dla sprzedawanego przez niego towaru albo usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS.


Dodać należy, że WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 r. wiązać będzie organy podatkowe wobec podatnika, dla którego zostanie wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ww. ustawy (zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej).


Obniżone stawki VAT dla e-booków i e-prasy


Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. podatnik będzie stosował:


1) stawkę obniżoną w wysokości 5% w odniesieniu do:

książek, broszur, ulotek i podobnych materiałów, drukowanych, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901), gazet, dzienników i czasopism, nawet ilustrowanych lub zawierających materiały reklamowe - dotyczy wyłącznie czasopism regionalnych lub lokalnych (CN ex 4902), książek dla dzieci, obrazkowych, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00), nut drukowanych lub w rękopisie, nawet ilustrowanych lub oprawionych (CN 4904 00), map i map hydrograficznych lub podobnych map wszelkiego rodzaju, w tym atlasów, map ściennych, planów topograficznych i globusów - drukowanych (CN 4905), pozostałych artykułów drukowanych, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911), dysków, taśm, półprzewodnikowych urządzeń pamięci trwałej "kart inteligentnych" i innych nośników do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagranych, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (CN ex 8523), dostarczania drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz c-e), z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki;


2) stawkę obniżoną w wysokości 8% w odniesieniu do:

gazet, dzienników i czasopism, nawet ilustrowanych lub zawierających materiały reklamowe - z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (CN ex 4902), pozostałych artykułów drukowanych, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (CN ex 4911), dysków, taśm, półprzewodnikowych urządzeń pamięci trwałej "kart inteligentnych" i innych nośników do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagranych, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (CN ex 8523), dostarczania drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz lit. f), z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.


W tym miejscu należy wyjaśnić, że w przypadku WIS wydanej przed 1 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do ww. towarów i usług, będzie ona wiązać organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b ust. 1 ustawy o VAT, dla których została wydana w odniesieniu do:

* towaru będącego przedmiotem, dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona; * usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona; * towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonana pod dniu, w którym WIS została doręczona.


Źródło: Poradnik VAT

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page