top of page

Limity na rok 2020


LIMITY PODATKOWE I BILANSOWE NA 2020 ROK

Przepisy ustaw podatkowych (tj. ustaw: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT), a także ustawy o rachunkowości określają limity - wyrażone w euro - których wysokość decyduje o możliwości skorzystania z niektórych rozwiązań lub uproszczeń. Limity te decydują np. o statusie małego podatnika (a w konsekwencji o prawie do dokonywania jednorazowej amortyzacji, możliwości opłacania zaliczek kwartalnych, prawie do stosowania preferencyjnej stawki CIT), o możliwości opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty.


Powyższe limity wyrażone w euro przelicza się na złote po średnim kursie euro ogłoszonych przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego. Zatem, ustalając limity obowiązujące w 2020 r., należy wziąć pod uwagę średni kurs NBP z 1 października 2019 r. Kurs ten wyniósł 4,3734 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2019).


Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


• Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych


Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli:


1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,


2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Tak wynika z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).


W 2020 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2019 r. nie przekroczyły kwoty 1.093.350 zł (250.000 euro × 4,3734 zł/euro).


W 2019 r. limit ten był niższy i wynosił 1.069.875 zł.


• Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany kwartalnie


Zasadniczo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest za okresy miesięczne. Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za okresy kwartalne (i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania). Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu mają - zgodnie z art. 21 ust. 1b ww. ustawy - podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. 


W 2020 r. prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne przysługuje podatnikom kontynuującym działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczyły w 2019 r. kwoty 109.335 zł (tj. 25.000 euro × 4,3734 zł/euro).


W 2019 r. limit ten był niższy i wynosił 106.987,50 zł.


Status małego podatnika dla celów CIT/PIT


W 2020 r. status małego podatnika posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (na gruncie PIT - w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Tak wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o PDOP i art. 5a pkt 20 ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2020 r.).


Limit w wysokości 2.000.000 euro obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. (wprowadziła go ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym; Dz. U. z 2018 r. poz. 2244). W 2019 r. limit ten wynosił 1.200.000 euro.


W 2020 r. status małego podatnika - dla celów CIT i PIT - posiada podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2019 r. kwoty 8.747.000 zł (2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł).


W 2019 r. małym podatnikiem był podatnik, u którego wartość ww. przychodu ze sprzedaży za 2018 r. nie przekroczyła kwoty 5.135.000 zł. Limit obowiązujący w 2020 r. jest zatem znacznie wyższy.


UWAGA!

Dla celów CIT mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkami, które tu pomijamy) mogą generalnie stosować 9% stawkę CIT w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, jeżeli przychody osiągnięte w roku podatkowym (tu: w 2020 r.) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł).


Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 2 stycznia 2020 r. wyniósł 4,2571 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 001/A/NBP/2020 z 2 stycznia 2020 r.). To oznacza, że w 2020 r. ww. podatnicy mogą stosować 9% stawkę CIT, jeśli ich przychody nie przekroczą w 2020 r. kwoty 5.109.000 zł (tj. 1.200.000 euro × 4,2571 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


Limit jednorazowej amortyzacji dla podatników małych oraz rozpoczynających działalność


Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych (por. art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF i art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP). Uwzględniając ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r. średni kurs euro, limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2020 r. wynosi 219.000 zł (tj. 50.000 euro × 4,3734 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


W 2019 r. limit ten był niższy i wynosił 214.000 zł.


Limity dla celów VAT


Mały podatnik VAT


W ustawie o VAT wartości wyrażone w euro - przeliczane po kursie na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego - dotyczą limitu dla tzw. małych podatników.

Przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT:


a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,


b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.


Przeliczenia ww. kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.


Biorąc powyższe pod uwagę, dla celów VAT status małego podatnika w 2020 r. ma:


* podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2019 r. nie przekroczyła 5.248.000 zł (1.200.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł), 

* podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2019 r. nie przekroczyła 197.000 zł (45.000 euro × 4,3734 zł/euro - po zaokrągleniu do 1.000 zł).


Natomiast w 2019 r. limity te wynosiły odpowiednio 5.135.000 zł oraz 193.000 zł.


Limit do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy również osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (por. art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).


Limit zawarty w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.


Stosując ww. średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r., wynoszący 4,3734 zł/euro, limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych w 2020 roku wynosi 8.746.800 zł.


W porównaniu do 2019 r. limit ten uległ podwyższeniu (w 2019 r. wynosił on bowiem 8.559.000 zł), co może oznaczać mniejszą liczbę jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.


Zaznaczmy, że przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe - dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, są to przychody, o których mowa w art. 14 tej ustawy, czyli przychody z działalności gospodarczej, a według ustawy o rachunkowości - są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych.


Tak więc, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r., ww. podatnicy prowadzący w 2019 r.:


* podatkową księgę przychodów i rozchodów - przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF, 

* księgi rachunkowe - ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości.


Jeśli ww. przychody w 2019 r. przekroczyły limit w wysokości 8.746.800 zł, wówczas w 2020 r. wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page