top of page

Kwoty wolne od potrąceń - zmiana

Zaktualizowano: 22 paź 2019


Jednym z instrumentów ochrony wynagrodzenia za pracę jest kwota wolna od potrąceń. Jest ona obligatoryjnie stosowana przy dokonywaniu potrąceń o charakterze niealimentacyjnym. Na mocy art. 871 § 1 K.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:


* minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne,

* 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

* 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.


W przypadku potrąceń wymagających zgody pracownika, tzw. dobrowolnych, wolna od potrąceń jest natomiast kwota:


* minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wyżej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

* 80% wymienionej kwoty - przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.


Jak widać z powyższego, kwota wolna od potrąceń odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub odpowiedniemu procentowi tego wynagrodzenia, po odliczeniu obciążeń składkowo-podatkowych. Zmiana w zakresie składek lub podatków odprowadzanych od wynagrodzenia minimalnego ma więc wpływ na kwotę tego wynagrodzenia netto, a tym samym na kwotę wolną od potrąceń. Taka zmiana - od 1 października 2019 r. - nastąpiła w zakresie parametrów podatkowych. Od tego dnia obowiązuje obniżona stawka podatku dochodowego, zwiększone koszty uzyskania przychodu, a także zmodyfikowana kwota zmniejszająca podatek. Skutkuje to zmianą kwot wolnych od potrąceń w IV kwartale 2019 r.

6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page