top of page

Kasy z papierowym zapisem kopii można nadal użytkować


Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że od 1 stycznia 2019 r. może wystąpić problem ze stosowaniem kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii tzw. kas dwurolkowych.


Przepisy w tym zakresie się nie zmieniły. Czy wobec powyższego kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii można nadal użytkować?


Przyczyną problemu prawnego jest treść § 67 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dniu 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206) z którego wynika, że w przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r., a także brak zmian do ustawy o VAT w zakresie kas online.


Z ww. przepisu wynika, że po 31 grudnia 2018 r. do kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii nie będą miały zastosowania przepisy rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r., które dotyczą kas online, jak i nie będą miały zastosowania przepisy uchylonego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z dnia 27 sierpnia 2013 r. Te ostatnie na podstawie cytowanego § 67 mają obowiązywać jedynie do końca 2018 r.


Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ministerstwo Finansów, które nie było autorem rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. skierowało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pismo z prośbą o zmianę 67 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r., tak aby datę 31 grudnia 2018 r. zastąpić datą 31 grudnia 2019 r.


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii stwierdziło jednak, że żadna zamiana przepisów nie jest konieczna, a kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii można użytkować również po 31 grudnia 2018 r. Ministerstwo powołało się na § 65 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r., zgodnie z którym: potwierdzenia, o których mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydane dla kas na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte. Zdaniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii problemu nie ma bowiem potwierdzenia dla kas nie zostały cofnięte.


Właściwie ta korzystna dla podatników wykładnia przepisów kończy sprawę używania w bieżącym roku kas z papierowym zapisem kopii.


Jednak, czy wyjaśnienia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii są prawidłowe. Wydaje się, że niestety nie. Oczywiście nie przekreśla to możliwości używania przez podatników kas z papierowym zapisem kopii w 2019 r.


Potwierdzenia dla kas z papierowym zapisem kopii zachowują ważność po dniu 31.12.2018 r. do momentu, gdy nie zostanie uchwalona ustawa wprowadzająca kasy online.


Zgodnie z art. 145a ust. 7 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o VAT i prawo o miarach (projekt): potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii – zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., lub są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.


Na podstawie tej ustawy miało zostać wydane nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Według § 3 ust. 1 projektu tego rozporządzenia z dnia 5 listopada 2018 r.: podatnicy prowadzą ewidencję każdej poszczególnej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a lub w art. 145a ust. 2 ustawy oraz wymagania lub kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 ust. 9 lub art. 145a ust. 16 ustawy, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po jej fiskalizacji.


Wydawałoby się, że fraza “które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia …” została użyta w celu zapełnienia luki w wyniku (ewentualnego) wejścia w życie przepisu art. 145a ust. 7 pkt 2 ww. projektu ustawy. Jednak tak nie jest. Dowodem na to jest treść § 33 rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z 2013 r. Przepis ten wskazuje, że:

W przypadku gdy kasa spełniająca wymagania w zakresie warunków i kryteriów technicznych stwierdzone w:

1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z 2010 r. Nr 252, poz. 1694 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 818),

2) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanym po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1

– została nabyta przez użytkownika w okresie obowiązywania tej decyzji lub potwierdzenia, może być nadal stosowana do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego, pod warunkiem że zapewnia prawidłowość rozliczeń podatku.


Należy zauważyć, że normodawca pozwolił na używanie kas fiskalnych, które były nabyte w okresie obowiązywania decyzji lub potwierdzenia.


Okazuje się, że w rozporządzeniu z 2013 r. wcześniejsze potwierdzenia dla kas nie zostały unieważnione. Zgodnie bowiem z § 32 ust. 1 rozporządzenia z 2013 r.: potwierdzenia wydane dla kas na podstawie dotychczasowych przepisów są ważne do dnia określonego w potwierdzeniu, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte.


Natomiast w § 33 tego samego rozporządzenia pozwolono nadal używać kas mimo, że pozwolenia na podstawie § 32 cały czas były ważne. Dlaczego pozwolono podatnikom używać kas skoro pozwolenia dotyczące tych kas były ważne?


Otóż dlatego, że pozwolenia potwierdzają możliwość korzystania z kas które zostały wyprodukowane na podstawie określonego rozporządzania w sprawie warunków i kryteriów technicznych. Brak rozporządzenia powoduje, że potwierdzenie choć ważne nie znajduje oparcia w przepisach technicznych. A więc kasa potwierdza, że spełnia kryteria, jednak tych kryteriów brak.


Dlatego tak ważny jest przepis art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, który wskazuje, że:

Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać.


Kasy mają potwierdzenia nie ma jednak kryteriów dla których je wydano. Są jedynie dokumentem potwierdzającym, że kiedyś kasy te spełniały pewne kryteria techniczne. Teraz jednak tych kryteriów brak. Bez stwierdzenia w ustawie, czy w rozporządzeniu, że podatnicy mogą nadal takie kasy używać jest niezbędne dla korzystania z nich. Tak jak to było w 2013 r. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w § 33.


Uznanie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, że kasy z papierowym zapisem kopii można nadal w 2019 r. używać nie oznacza, że problem prawny został rozwiązany.


Wojciech Zajączkowski kip

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page