top of page

Dziś jest wtorek 30 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:


Ważne terminy:

- przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r.

- złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

- przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2018 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

- złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A


Zmiany w prawie:

- USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

- USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

- USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

- USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe


Imieniny obchodzą:

Afrodyzja, Afrodyzy, Andrea, Balladyna, Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, Hildegarda, Jakub, Józef, Katarzyna, Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksym, Maria, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda, Wawrzyniec, Zofia


Święta i ważne wydarzenia:

- Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

- Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych

- Międzynarodowy Dzień Jazzu - Ogólnopolski Dzień Koni

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page