• Marta Kusek

Dziś jest wtorek 30 kwietnia 2019 r.


SYGNAŁY DNIA:

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów ...

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ś...

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Raportowanie schematów podatkowych

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku ...

Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Newsletter VAT nr 18 (283) z dn. 30.04.2019

Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...

Dane zawarte w nowych ewidencjach VAT i deklaracjach

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dnia 30.04.2019 przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność ...

Dnia 30.04.2019 przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-33 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-34PL za I kwartał 2019 ....

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-35 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-40 za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2019 r. ...

Dnia 30.04.2019 złożenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP za I kwartał 2019 ...

Dnia 30.04.2019 złożenie miesięcznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2019 r. - ...

Dnia 30.04.2019 złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP ...

Dnia 30.04.2019 złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osią...

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z ...


Ważne terminy:

- przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec 2019 r.

- złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty

- przekazanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowego za 2018 r. (przygotowanego w strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości) przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia

- złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A


Zmiany w prawie:

- USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

- USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane

- USTAWA z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej

- USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe


Imieniny obchodzą:

Afrodyzja, Afrodyzy, Andrea, Balladyna, Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, Hildegarda, Jakub, Józef, Katarzyna, Kwiryn, Lilla, Ludwik, Maksym, Maria, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda, Wawrzyniec, Zofia


Święta i ważne wydarzenia:

- Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci

- Międzynarodowy Dzień bez Kar Cielesnych

- Międzynarodowy Dzień Jazzu - Ogólnopolski Dzień Koni

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie